Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Najważniejsze informacje z XVI sesji Rady Miejskiej w Barwicach

05-02-2020

30 stycznia 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Sesję poprowadził Przewodniczący Piotr Małek. W części dotyczącej sprawozdań komisji rady miejskiej za 2019 rok głos za brał Vice Przewodniczący Edward Trejnis. Zaproponował, aby w sprawozdaniach poszczególnych komisji oprócz wniosków, którymi komisje się zajmowały, zawierać też odpowiedzi. Dzięki temu powstałoby podsumowanie całorocznej pracy każdej z nich. W trakcie wniosków, interpelacji i oświadczeń radnych głos jako pierwszy zabrał Radny Adam Sobolewski. Spytał, dlaczego radni nie zostali poinformowani o planach usytuowania kontenerów socjalnych na ogródkach działkowych przy Zielonym Osiedlu, a informacje na ten temat podają już media. Następnie Radny spytał o to, czy gmina poniosła koszty podłączenia do kanalizacji jednej z rodzin z Borzęcina. Końcowo Adam Sobolewski wskazał na liczne błędy na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Miejskiego w Barwicach, dotyczące m.in. aktualnych informacji o stowarzyszeniach. Radna Monika Tkaczyk zwróciła się do Przewodniczącego Piotra Małka, aby wyjaśnił sposób dekretowania pism, które wpływają do Rady Miejskiej (wg Radnej jedne traktowane są jako interpelacja, inne nie). Zadała pytanie Burmistrzowi Barwic, kto jest autorem pism urzędowych opiniowanych przez SKO. Radna poprosiła również o opalanie świetlicy w Knykach. Radny Andrzej Toboła spytał o termin remontu drogi Barwice – Przybkowo.

W trakcie trybuny obywatelskiej Józef Andrusiów zadał pytanie Burmistrzowi Barwic dotyczące sposobu doboru uczestników Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców. Wiesław Arciuszkiewicz uzupełnił jego wypowiedź o sugestię, że pieniądze przeznaczane na imprezy gminne powinny być przeznaczane na chore dzieci. Tomasz Tkaczyk zadał pytanie Przewodniczącej Komisji Komunalnej Dorocie Papudze o to, dlaczego mimo deklaracji nie zwołano w trybie pilnym komisji ds. oceny stanu drogi 215. Poprosił również Burmistrza Barwic, aby ustosunkował co do kwestii wynajmu garażu na użytek własny – czy wynajmuje garaż jako Burmistrz Barwic, czy jako Mariusz Kieling?

Wszystkie odpowiedzi Burmistrza Barwic dostępne są od 1:10 pod linkiem:

https://barwice.tv-polska.eu/film/482277-xvi-sesja-rady-miejskiej-w-barwicach

W kolejnej części tradycyjnie Burmistrz Barwic podsumował działalność międzysesyjną:

INWESTYCJE:

07.01.2020 r. – Powołanie nowego Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Tadeusza Chruściela

20.01. 2020 r. – Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Razem”

20.01.2020 r. – Powiatowa Rada Rynku Pracy

20.01.2020 r. – Spotkanie z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i Wicemarszałkiem Stanisławem Wziątkiem w sprawie dróg wojewódzkich

20.01.2020 r. – Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Barbarą Wójcik w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych – ul. Harcerska

23.01.2020 r. – Spotkanie z Inwestorami prowadzącymi działania na terenie Gminy Barwice

24.01.2020 r. – Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Barwicach w sprawach bezpieczeństwa

28.01.2020 r. – Posiedzenie Zarządu OSP

29.01.2020 r. – Spotkanie z Nadleśniczym Połczyn Zdrój i jego Zastępcą w celu uzgodnienia działań na rok 2020

SPOŁECZNE:

21.01. 2020 r. – Spotkanie z mieszkańcami Smugi w sprawie przyłączenia do kanalizacji ogólnospławnej

23.01.2020 r. – Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Żdżar w sprawie rozwiązania problemu gospodarki wodno – ściekowej

28.01.2020 r. – Debata oświatowa – Spotkanie dialogowe: „Budujemy lokalną strategię rozwoju edukacji, zapewniając partycypację najważniejszych lokalnych interesariuszy”

KULTURALNE:

07.01.2020 r. – Spotkanie opłatkowe wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Barwicach z Biskupem

12.01.2020 r. – 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebrano 24.711,28 zł

17.01.2020 r. – Jubileusz 50 – lecia małżeństwa Państwa Stanisławy i Tadeusza Lewickich

Następnie Burmistrz poinformował, że Zarządzeniem powołany będzie zespół do opracowania statutu Gminy Barwice. Zwrócił się on do radnych o zaangażowanie i wsparcie w pracach zespołu. Burmistrz Mariusz Kieling mówił też, że na wniosek Radnych Komisji Komunalnej i sołtysów dotyczący zatrudnienia osób bezrobotnych w pracach społecznie - użytecznych podjął rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W roku 2020 gmina Barwice otrzyma 32 miejsca na prace społecznie- użyteczne. Zatrudnienie będzie dotyczyło okresu od 01.04.2020r. – 30.11.2020r.

Wszystkie procedowane podczas sesji uchwały przyjęte zostały większością głosów. Były to uchwały w sprawie:

a) przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2020 rok,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice,

c) zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

i mieszkaniach chronionych,

f) zmiany Uchwały Nr XLII/321/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 roku,

g) zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok.

Tekst i zdjęcie: Aleksandra Kuśmierek

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka