Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Relacja z III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej

02-01-2019

28 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej 14 radnych  (nieobecny Jarosław Skwarek). Sesję tradycyjnie rozpoczął Przewodniczący Piotr Małek wprowadzając do porządku obrad uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. W tym dniu przyjęto aż 14 uchwał m.in.: zatwierdzono projekty programów Współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2019. Ponadto uchwalono plan pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2019, wyznaczono delegata do reprezentowania Gminy Barwice w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w osobie Zastępcy Burmistrza Barwic Roberta Zborowskiego, uchwalono regulamin Cmentarzy Komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim, określono wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Barwice oraz wyrażono zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej dla kilku działek oraz na oddanie nieodpłatnie w użyczenie nieruchomości.

Gościem specjalnym na sesji była Bogumiła Bogdziewicz – Starszy Administrator ŚDS „Słoneczko”, która tego dnia odeszła na emeryturę. Burmistrz Mariusz Kieling oraz Przewodniczący Piotr Małek złożyli na jej ręce kwiaty i podziękowania:

„W związku z przejściem na emeryturę Władze Miasta i Gminy Barwice składają Pani serdeczne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej. Dziękujemy za 21 lat pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko”, za wspieranie osób niepełnosprawnych, organizację działalności ośrodka, zabieganie o wsparcie finansowe jednostki oraz dbanie o pracowników. Przez te wszystkie lata podejmowała Pani wiele trudnych decyzji, ale też spotkało Panią wiele miłych chwil. Wszystko to niech splata się we wspomnieniach, które będą towarzyszyć Pani na zasłużonej emeryturze. Życzymy aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz. Aby nie opuszczał Pani dobry humor, by nadal otaczała Panią życzliwość ludzi i  żeby znalazła Pani czas dla siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań. Życzymy również dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobistym”.

Nowym kierownikiem ŚDS „Słoneczko” będzie p. Izabela Wajda z Bornego Sulinowa. Wygrała ona konkurs na stanowisko spełniając wszystkie kryteria formalne oraz merytoryczne. Od 2019 r. ŚDS będzie stanowił odrębną jednostkę, której finanse prowadziło będzie Centrum Usług Wspólnych.

W dalszej części sesji Burmistrz złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Mówił m.in. o oddanej do użytku nowo wyremontowanej kotłowni na ul. Pomorskiej, o złożeniu wniosków o płatność dla dwóch projektów dzięki którym doposażono OSP w nowy sprzęt oraz wyremontowano dalszą część cmentarza komunalnego w Barwicach. Dodatkowo 21.12.18 złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego WZ dzięki, któremu jest możliwość dodatkowo doposażyć nasze jednostki OSP. Burmistrz zrelacjonował radnym odbyte spotkania i omawiane na nich problemy z PWiK (woda), Energą (negocjacje stawek za punkty świetlne), RDOŚ (wilki), MPGO w Wardyniu (plany na 2019 r.), Sylikaty Szlachta (mediacja w sprawie uciążliwości zakładu), KRONOSPAN (możliwości zatrudnienia). Mariusz Kieling zrelacjonował również wynik weryfikacji pustostanów w gm. Barwice przy udziale Straży Miejskiej oraz pracowników MOPS, które miały na celu sprawdzenie warunków bytowych osób uważanych za bezdomne, przed nadejściem mrozów.

Ostatnia część sesji tradycyjnie poświęcona była na zapytania i interpelacje radnych. Adam Sobolewski pytał m.in.:

- o cenę wykupu miejsc grzebalnych w stosunku do wcześniejszych stawek – Z-ca Burmistrza Robert Zborowski odpowiedział, że tę kwestię wyjaśnia regulamin,

-  o prawne aspekty przyjęcia uchwały dot. zmian w budżecie, której projekt radni dostali na ostatnią chwilę – Radczyni Katarzyna Hołyńska Ryndak odpowiedziała, że podstawa prawna uchwały jest prawidłowa, za część merytoryczną odpowiada Skarbnik więc uchwała spełnia wymagania formalne,

- o obieg dokumentów w urzędzie i zarządzenie, które je reguluje – Przewodniczący Piotr Małek odpowiedział, że ma dla wszystkich radnych kopię Zarządzenia nr 9/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie trybu realizacji uprawnień informacyjnych radnych.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kuśmierek


Otwórz blok Facebooka przy focusie linka