Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Lokalna Grupa Działania

Stowarzynie Partnerstwo Drwecy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
Siedziba: Złocieniec, ul. Wolności 8 (Bank PKO BP, I piętro)
tel./ fax 94 372 03 34
email: biuro@partnerstwodrawy.org
Krzysztof Zacharzewski – Prezes

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych, potencjalnych Beneficjentów programu Leader w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Głównym celem osi 4 Leader jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3.
Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.
Obszary działania:
- Małe Projekty
- Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Odnowa i rozwój wsi

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej www.partnerstwodrawy.org
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu oraz w Urzędzie Miejskim w Barwicach, pokój nr 21, tel. 94 373 63 09 wew.21

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka