Nieodpłatna Pomoc Prawna
na zdjęciu młotek i waga sądownicza

Nieodpłatna pomoc prawna (w tym nieodpłatna mediacja) na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym 
oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- nieodpłatną mediację, 
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
- pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, 
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.  
Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, 
która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis.

Na nieodpłatne porady można zapisać się za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail 
oraz osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku 
(ul. Warcisława IV 16, Szczecinek) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
(poniedziałek-środa i piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00): 
• tel. 94 37 292 25,
• e-mail: pomoc [dot] prawnaatpowiat [dot] szczecinek [dot] pl 
• elektronicznego modułu umawiania wizyt: https://zapisy-np.ms.gov.pl/  

Harmonogram NPP 2023 r. Powiat Szczecinecki

I 2023 - lista jedn. nieodpł. porad. ZSZ

Nieodpłatna mediacja - karta inform. poradn.

NPP - karta infor. poradn.

Osoby pokrzyw. przest. - karta inform. porad.