Urząd Miejski w Barwicach

Wersja kontrastowa/domyślna

Wersja tekstowa

A- A+

Menu w nagłówku

Logo

725 lat Barwic

Menu główne

Menu główne

  • Miasto i Urząd
  • Kultura, Sport i Turystyka
  • Gospodarka i Inwestycje

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz program ochrony ofiar przemocy

w rodzinie dla Gminy Barwice na lata 2017-2022.

Przemoc domowa (zwana przemocą w rodzinie) to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie niszczy rodzinę jako system wsparcia i niszczy system wsparcia jakim jest rodzina (rodzinny, sąsiedzki, miejsca pracy partnerów).

Przemoc fizyczna- sprawca używa siły, powoduje uszczerbek na zdrowiu. Przyjmuje postać: popychania, uderzania, policzkowania, szarpania, potrząsania, kopania, duszenia, bicia otwartą dłonią, pięścią lub przedmiotami.

Przemoc psychiczna- sprawca podejmuje działania w celu obniżenia u ofiary poczucia własnej wartości, wywołuje u ofiary stany lękowe i depresyjne.

Przemoc seksualna- sprawca wymusza pożycie seksualne, demonstruje zazdrość, krytykuje zachowania seksualne.

Przemoc ekonomiczna- sprawca uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, nie zaspakaja podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, zabiera zarobione pieniądze.

 
 Przeciwdziałanie przemocy domowej w Gminie Barwice

Przemoc domowa jest bolesnym i wstydliwym problemem społecznym gdyż świadczona jest wśród osób najbliższych, od których ofiara spodziewa się opieki i wsparcia. Pomimo wielu akcji edukacyjnych i informacyjnych  osoby poszkodowane boją się  mówić otwarcie o problemie, obawiają się reakcji znajomych, sąsiadów.
Na powyższe zachowania duży wpływ ma postawa otoczenia, środowiska lokalnego: niechęć do ingerencji, wtrącania się w cudze sprawy wielokrotnie przyczynia się do pogłębiania dramatów osobistych i rodzinnych.
Chcąc zmienić nastawienie społeczne, potrzebna jest szeroka i ciągła edukacja w tym kierunku. Zmiana myślenia z pewnością wpłynie na zmianę zachowania i postawę każdego z nas. Nieudzielanie wsparcia ofiarom przemocy powinno być postrzegane jako czyn naganny i wstydliwy.

Przeciwdziałanie przemocy domowej należy do obowiązkowych zadań samorządu , w tym samorządu gminnego. Na terenie Gminy Barwice poradnictwem oraz interwencją z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Barwicach mieszczący się przy ul. Czaplineckiej 14. Do celów pracy z ofiarami i sprawcami przemocy oddelegowano pięciu pracowników socjalnych.
W rodzinach, w których występuje problem przemocy prowadzona jest szeroko rozumiana praca socjalna obejmująca między innymi: kierowanie wniosków do prokuratury, sądu rodzinnego, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barwicach, stały kontakt z policją, kuratorami i placówkami oświatowymi. Ofiary przemocy mają możliwość skorzystania z mediacji, terapii psychologicznej i pedagogicznej,  poradnictwa specjalistycznego, otrzymują także pomoc materialną w miarę potrzeb. Sprawcy przemocy kierowani są na terapię grupową i indywidualną.

Powyższe działania są możliwe dzięki realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Barwice na lata 2011-2016 uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Barwicach Nr V/29/2011 w dniu 24 lutego 2011 roku.
W Gminie Barwice działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przemocy w Rodzinie powołany dnia 7 marca 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Barwic Nr 22/2011. zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, służby zdrowia, organizacji pozarządowych.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego obejmują:

1)    Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2)    Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3)    Inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej.
4)    Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5)    Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Otwórz blok Facebooka przy focusie linka