ZAWIADOMIENIE O SESJI

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach[0]

W dniu  30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 odbędzie się LIV sesja
Rady Miejskiej  w Barwicach w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr LI/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku, protokołu Nr LII/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku, protokołu Nr LIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.     6.Budżet Gminy Barwice na 2023 rok:
a)    prezentacja projektu uchwały budżetowej. 
b)    odczytanie uchwały Nr 50.3.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii 
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2023 rok.
c)    odczytanie uchwały Nr 50.3.8.2022  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii 
o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2023 rok.
d)    odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
e)    przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz zgłaszanie wniosków. 
g)    głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. 
h)    głosowanie wniosków stałych komisji Rady nieuwzględnionych przez Burmistrza 
w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. 
i)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barwice na rok 2023.
7. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023-2032:
a)    prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 – 2032.
b)    odczytanie uchwały Nr 50.3.9.2022  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 -2032.
c)    opinie komisji, w tym komisji budżetu i finansów. 
d)    przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały. 
e)    dyskusja nad projektem uchwały oraz zgłaszanie wniosków. 
f)    głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. 
g)    głosowanie zgłoszonych wniosków. 
h)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023-2032.
8.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a)    w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach 
na 2023 rok.
b)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/380/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 
30 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
c)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Barwice.
d)    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 
i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 
z pomocy społecznej dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
e)    w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Barwicach.
f)    w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Barwice na lata 2023-2027.
g)    w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
h)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
i)    w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
j)    w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ( Młodzieżowa Rada Gminy).
k)    w sprawie rozpatrzenia petycji (Konstytucja Marcowa).
l)    w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością.
m)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.  Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności za 2022 rok.
10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
11. Wnioski, interpelacje i oświadczenia Radnych.
12. Trybuna sołecka.
13. Trybuna obywatelska.
14. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
15. Informacje Przewodniczącego.
16. Zamknięcie sesji.

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/zawiadomienie-o-sesji-17

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-01/Ratusz%20ramka%20-nowe%20aktualne%202022_0.jpg