Ogłoszenia o naborach nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.

Ogłoszenia o naborach nr 1/2023, 2/2023 oraz 3/2023.
logo Pojezierze Razem[0]

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.”

2) 2/2023 w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, 
zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.)”

3) 3/2023 w zakresie: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.)”.
 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/ogloszenia-o-naborach-nr-12023-22023-oraz-32023

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2023-03/pojezierze%20ramka.jpg