Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności
plakat przypominający o terminach płatności podatków[0]

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

15.05.2024 r. upływa termin płatności:

•    drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
•    piątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
•    drugiej raty podatku rolnego osób prawnych,
•    czynszu dzierżawnego;

Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach. 

Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm. ) możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:
•    jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, 
•    inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000,00 zł.

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające z decyzji tej osoby, w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby,
za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.

 


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/przypomnienie-o-terminach-platnosci-16

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2024-05/TERMINY%20P%C5%81ATNO%C5%9ACI%20RAMKA.jpg