Przypomnienie o terminach płatności

Przypomnienie o terminach płatności
Segregator z napisem podatki, kalkulator oraz okulary[0]

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że: 15.09.2021 r. upływa termin płatności:
• trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
• dziewiątej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
• trzeciej raty podatku rolnego osób prawnych,
• drugiej raty podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych, 
• trzeciej raty czynszu dzierżawnego;
Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach. 

Uwaga !!! 
Od wpłat uiszczonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Barwicach bank nie będzie pobierał żadnych opłat. 

Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ) możliwości zapłaty podatku   przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:
• jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, 
• inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające  z decyzji tej osoby, w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby, za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.


Adres źródłowy: https://barwice.pl/aktualnosci/przypomnienie-o-terminach-platnosci-5

Załączniki
  • [0] https://barwice.pl/sites/default/files/obrazek/2021-09/Podaki%20ramka.jpg