Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparci…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Dofinansowanie na drogę gminną wewnętrzną w Sulikowie
Podpisanie umowy miedzy Gminą Barwice a Urzędem Marszałkowskim

W dniu dzisiejszym Burmistrz Barwic Mariusz Kieling podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo”. Dotacja udzielana przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Droga biegnąca przez miejscowość Sulikowo ma status drogi gminnej wewnętrznej. Wykorzystywana jest w ruchu lokalnym przez okolicznych mieszkańców jako droga dojazdowa do zabudowań mieszkalnych, jako dojazd do upraw rolnych oraz jako łącznik między drogami powiatowymi.

Wartość dofinansowania to 240 108,15 zł

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Kuśmierek