Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

Informacja Burmistrza w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
na zdjęciu plakat informacyjny o ewidencji zbiorników bezodpływowych

Mieszkańcy gminy Barwice

       Burmistrz Barwic informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

       W związku z powyższym Burmistrz Barwic zwraca się do mieszkańców gminy Barwice z prośbą o wypełnienie zgłoszenia celem wpisania do ewidencji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
  
      Zgłoszenia można dokonać u Sołtysa lub w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2023 r.

      Druk zgłoszenia jest dostępny u Sołtysa, w Urzędzie Miejskim lub na stronie www.barwice.pl.

     Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat
za te usługi.

     W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

    Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

     Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Barwic.
 
     Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), 
kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

podpis Burmistrz

Do pobrania