Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".

Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.…

Komunikat dla przedsiębiorców
Komunikat dla przędsiebiorców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców informujemy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała wejdzie w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 14 maja 2020 r. Wtedy to, na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Miejskiego w Barwicach dostępne będą do pobrania oświadczenie oraz formularz, które przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie terminu będzie musiał przedłożyć.

Najważniejszymi zapisami uchwały jest przedłużenie terminu płatności rat podatku do 30 września. Jak wspomniano we wstępie dotyczy to przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 25 %. Aby wykazać spadek płynności finansowej należy przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia i formularza (dostępne po wejściu w życie uchwały) i porównać je ze styczniem 2020 r.

Pomoc, o której mowa stanowi pomoc publiczną mająca na celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz.UE C 911 z 20.03.2020, str.1).