Droga na Gonne Małe

29.03.2023 podpisaliśmy umowę na kolejną dużą inwestycję. Niebawem wykonawca rozpocznie „Przebudowę drogi w…

zdjęcia inwestycji

Przedstawiamy kilka większych i mniejszych inwestycji, które obecnie są realizowane na terenie miasta. Pows…

na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia   28   marca 2023 roku o kwalifikacji wojsko…

logo Pojezierze Razem

Szanowni Państwo, w zakładce „Nabory wniosków PROW” pojawiły się ogłoszenia o naborach:

1) 1/2023 w…

plakat informacyjny Pojezierze razem

Problem z wypełnieniem wniosku? Zapraszamy na szkolenie!

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM za…

Kontrola deklaracji śmieciowych
na zdjęciu pojemniki do segregacji śmieci a w tle deklaracja śmieciowa

Komunikat! 

Burmistrz Barwic informuje, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach 
przystępują do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie miasta i gminy Barwice.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w 
nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku 
zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel 
jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy, zatem mieszkańców Miasta i Gminy Barwice, którzy w  dotychczas złożonych 
deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, 
urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  w miejscu  zamieszkania 
(w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni 
dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:
•    dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i 
        wychowawczych, np. świadczenie 500+
•    dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli
•    dokumenty meldunkowe
•    dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków
•    wywiad środowiskowy, inne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ 
wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.
Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania 
decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.