Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 17.07.2024 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się VII (Nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Barwicach…

Plakat na Dni Barwic

🎉 Koncertowy Dzień Barwic - 27 lipca 2024! 🎉

Zapraszamy wszystkich na niesamowite wydarzenie, które…

na zdjęciu kompostownik

Jak zrobić kompostownik przydomowy? Krok po kroku.

Podczas planowania założenia kompostownika, pod u…

Na zdjęciu plakat zapraszający do zgłoszenia drużyny do turnieju sportowo-rekreacyjnego.

🚨 UWAGA! Czy jesteś gotowy na sportową rywalizację? 🚨 🏆

Zgłoś swoją drużynę do "Barwickiego Starcia…

na zdjęciu sekretarz Aleksandra Kuśmierek, Monika Nowak, Maciej Nowak, Burmistrz Barwic Robert Zborowski

📣 Wręczenie Nagrody Burmistrza dla Macieja Nowaka 🎉

Dziś w Urzędzie Miejskim w Barwicach miało miejs…

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r.
na zdjęciu rękaw munduru żołnierskiego z flagą Polski

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia   28   marca 2023 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.

Na podstawie art. 57. ust 5  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z póżn. zm.), § 3 ust. 1
rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440)
oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do publicznej wiadomości, że:

1.    W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

2.    Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)    mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2)    mężczyzn  urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)    osoby, które  w latach 2021 i 2022: 
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,
o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
4)     kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu
 uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja,
lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii 
i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
5)    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.    Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, posiadające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
w niżej wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej
w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

kwalifikacja wojskowa 1

kwalifikacja wojskowa 2
4.    Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym 
terminie i miejscu przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

5.    Osoba stawiająca się po raz pierwszy  do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1)    wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym 
w wezwaniu nie było możliwe;
2)    powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną  dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego:
- trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
   społecznym rolników,
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia
   17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3)     szefowi wojskowego centrum rekrutacji: dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje
 zawodowe.

6.    Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

1)    wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
2)    powiatowej komisji lekarskiej: dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego:
- trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
   społecznym rolników,
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia
   17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3)    szefowi wojskowego centrum rekrutacji: wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania
oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

7.     Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1)    w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego
lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu
na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, w celu wyznaczenia  im miejsca i terminu stawienia się
do kwalifikacji wojskowej,
2)    po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

 8.    Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji również ochotnicy, w tym kobiety, do
          końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli 
          co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
           z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 9.      Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej. Wniosek o zmianę
          kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Do wniosku osoba stawiająca się do
          kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia 
          ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej.

10.   Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób
          podlegających kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11.   W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na
          wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji
          wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie
           przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12.    Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej
          przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym
          terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, albo też nie zgłoszą się w celu uregulowania
          stosunku do obowiązku  obrony, albo nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach
          dotyczących obowiązku obrony lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, lub odmówią udzielenia właściwym organom prowadzącym
          ewidencję wojskową informacji w zakresie danych ich dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej -  podlegają  karze ograniczenia
          wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.  

 
W załączniku:  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku
                        o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku.
              

Do pobrania
Załącznik Size
ObwieszczKwalifik23.doc 98.5 KB