Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO LOGOPEDY - USŁUGI SPECJALISTYCZNE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

LOGOPEDY  - USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach zatrudni  logopedę  do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Miejsce wykonywanej pracy: Gmina Barwice

Termin: od dnia 01.01.2021r. do dnia  31.12.2021r.

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych M-GOPS w Barwicach w zakresie logopedii u  osób  z zaburzeniami psychicznymi  w  celu zaspokojenia szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia   22 września 2005r.    w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r Nr 189,   poz. 1598   z późn. zm.).

Niezbędne wymagania:.

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 5. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania osoby.
 6. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu  logopedy.
 7. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Brak stażu automatycznie wyklucza kandydata do wykonywania zawodu logopedy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Wymagane dokumenty:  

 1. List motywacyjny i CV,
 2. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm. )”.
 3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 5. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
 7. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Oświadczam również, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do ogłoszenia w sprawie naboru na w/w stanowisko”.
 9. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO LOGOPEDY – USŁUGI SPECJALISTYCZNE’’ należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Barwicach ul. Czaplinecka 14  - sekretariat lub  pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Barwicach , 78-460 Barwice ul. Czaplinecka 14  w terminie do dnia 11.12.2020r. do godz. 12.00 ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka lub data złożenia w Ośrodku).
 10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 11. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 12.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej M-GOPS Barwice i na stronie internetowej mgops.bip.barwice.pl

Inne:

1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31.12.2020r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                  Kierownik M-GOPS w Barwicach

                                                                                               mgr Anna Kłyszejko

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach ul. Czaplinecka 14 Gać (dalej: Administrator) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach
1. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barwicach  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach,  78-460 Barwice   ul. Czaplinecka 14 , z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iodatmgops [dot] barwice [dot] pl
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz.1320) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); natomiast inne dane, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.
4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.
5. Państwa dane zgromadzone w procesie naboru na wolne stanowisko będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.