Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 r.
Napis Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę ma możliwość samodzielnego wyboru/ wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o:

• wypełnienie karty zgłoszenia do Programu. Do wniosku dołączyć należy również: w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

• wypełnienie karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medyczne/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Uwaga :

w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Osoby zainteresowane ww. Programem, które chciałyby skorzystać z takiego wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem M-GOPS w Barwicach pod nr telefonu 94 373 60 22.

Do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Zal.-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2021

Zal.-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM