Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
logo z napisem opieka wytchnieniowa edycja 2022

                                     
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu 
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 78 336,00 zł.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny 
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują 
całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej 
nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę ma możliwość 
samodzielnego wyboru/ wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, 
zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o:

* wypełnienie karty zgłoszenia do Programu. Do wniosku dołączyć należy również: 
w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, 
w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
• wypełnienie karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. 
Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medyczne/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Uwaga :
w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, 
w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Osoby zainteresowane ww. Programem, które chciałyby skorzystać z takiego wsparcia 
proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem M-GOPS w Barwicach pod nr telefonu 94 373 60 22.

Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021
Zal.-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2021
Zal.-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM