Zdjęcie poglądowe stacji meteorologicznej

W odpowiedzi na suszę a tym samym nieustającą potrzebę monitorowania sytuacji meteorologicznej Gmina Barwic…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.…

Region Dobrego Wsparcia

Gmina Barwice przystąpiła do projektu Region Dobrego Wsparcia. Dzięki temu seniorzy, osoby ze specjalnymi p…

Wymiana starych betonowych lamp na ul. 1000-lecia

Na ulicy 1000-lecia trwa wymiana starych betonowych lamp oświetleniowych na nowe stalowe.  Zadanie jest rea…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja…

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BARWIC
Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwice plakatów Inicjatorów Przeprowadzenia Referendum w Sprawie Odwołania Burmistrza Barwic (którzy nie mają odwagi cywilnej podpisać się z imienia i nazwiska pod publikowanymi treściami) jako Burmistrz Barwic pragnę ustosunkować się do bezpodstawnych, nieprawdziwych i kuriozalnych zarzutów stawianych przez autorów plakatu.

1. „Arogancja i lekceważenie mieszkańców. Sąd Administracyjny wyrokiem zmusił Burmistrza do udzielenia odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej – bardzo liczne skargi na działalność Burmistrza Barwic”
W ostatnim czasie Urząd Miejski w Barwicach zasypywany jest wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. W trakcie mojej kadencji wpłynęły 122 takie zapytania. Nie sposób wyciągnąć wniosków, że jest to celowe działanie zmierzające do sparaliżowania pracy urzędu i wykazania opieszałości oraz niekompetencji. Na informację publiczną odpowiedzi udzielają pracownicy. Niejednokrotnie poświęcają oni godziny pracy na odszukiwanie archiwalnych dokumentów, kserowanie setek stron pism, aby udzielić odpowiedzi na często mało istotne zagadnienia. W tym czasie mogliby pracować na rzecz mieszkańców Gminy. Zdarzało się, że miałem wątpliwości czy skierowane do urzędu zapytania stanowią informację publiczną i czy żądane dane podlegają udostępnieniu. Podejmowałem więc decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli zainteresowana osoba nie była zadowolona z rozstrzygnięcia to wówczas przysługiwało jej prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który rozstrzygał, czy należy udostępnić żądane dane czy też nie.

Jeżeli chodzi o skargi na moją działalność to w mojej kadencji było ich 11, z czego większość okazała się bezzasadna. Skargi te w mojej ocenie inspirowane były przez jedną z Radnych Rady Miejskiej w Barwicach. Postępowanie skargowe z punktu widzenia administracyjnego to naturalna rzecz, realizująca prawa jednostki do dochodzenia praw i gwarantująca wolność obywatelską. 

2. „Zatrudnienie na Stanowisku Sekretarza p. Ewy Nowosielskiej skazanej za podżeganie do fałszowania dokumentów oraz zwrot środków w wysokości ok. 30 tys. zł z budżetu Gminy (Burmistrz mimo wyroku nie obciążył p. Ewy Nowosielskiej) oraz kilkukrotne umorzenie wobec Niej postępowań np. o nienależnie pobraną delegację”
Przed Sądem Rejonowym w Szczecinku II Wydział Karny toczyła się sprawa przeciwko 5 osobom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Barwicach. Wyrokiem z dnia 5 lutego 2020 r. Sąd warunkowo umorzył postępowanie w stosunku do każdej z tych osób. Warunkowe umorzenie postępowania karnego to środek probacyjny, który Sąd stosuje jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Sąd rozpatrujący sprawę 5 osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach nie skazał więc żadnej z nich, zastosował jedynie środek probacyjny. Osoby te mają więc status osoby niekaranej. Pragnę również podkreślić, że powyższe stanowisko zostało zaprezentowane i szeroko omówione przez Panią Mecenas na sesji Rady Miejskiej w Barwicach, która odbyła się w dniu 30 września 2020 r. 
Wobec tego jako Burmistrz Barwic z całą stanowczością pragnę podkreślić, że Sekretarz Gminy Barwice Pani Ewa Nowosielska nigdy nie została skazana jakimkolwiek wyrokiem karnym. 
Pragnę również zauważyć, że nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego skazania Sekretarz Gminy Barwice Pani Ewy Nowosielskiej powielane są od dłuższego czasu i zastanawiające jest, dlaczego osoby powielające te nieprawdziwe informacje pomijają fakt, że wskazany wyżej wyrok karny z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczył również innych osób, związanych z Urzędem Miejskim w Barwicach, z których część nadal pracuje w Urzędzie Miejskim w Barwicach.
Co do zarzutu o „kilkukrotne umorzenie wobec Niej postępowań np. o nienależnie pobraną delegację” zarzut ten w mojej ocenie jest kuriozalny. Skoro bowiem właściwe organy odmówiły wszczęcia postępowania karnego lub umorzyły postępowanie karne to oczywistym jest, że złożone zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (w tym przez jednego z Radnych Rady Miejskiej w Barwicach) okazały się całkowicie bezpodstawne. 

3. „Niespotykane przez ponad 20 lat rotacje w Urzędzie Miejskim”
Rzeczywiście w ostatnim czasie kadra Urzędu Miejskiego w Barwicach znacznie „odmłodniała”. Odpływ pracowników związany jest z trendami panującymi na rynku pracy.  Niska stopa bezrobocia i niż demograficzny sprawiają, że pracodawcy konkurują między sobą o pracownika. Nie bez znaczenia jest też specyfika młodego pokolenia, które nie boi się częstych zmian zatrudnienia i szuka warunków pracy, które będą najkorzystniejsze. Wynagrodzenia w samorządzie na podstawowych stanowiskach administracyjnych oscylują w granicach najniższej krajowej. Wysokie wymagania, konieczność ukończenia studiów wyższych w zderzeniu z wynagrodzeniem na poziomie 3 tys. zł brutto sprawiają, że pracownicy po zdobyciu doświadczenia i podniesieniu kwalifikacji szukają lepiej płatnej pracy – co chyba nikogo nie dziwi. Należy również powiedzieć wprost, że negatywne nastroje podsycane przez konkretnych radnych i kilku mieszkańców gminy powodują w pracownikach stres i rezygnację. Osoby te atakując mnie - w praktyce atakują urzędników. Działania tych osób to m.in. : zarzucanie urzędu pismami, na których odpowiedzi trzeba tracić godziny pracy zamiast wykonywać swoje obowiązki względem mieszkańców gminy, ciągłe zapytania, absurdalne telefony, próby kontroli, rozliczanie z czasu pracy, patrzenie na ręce i wytykanie najmniejszych błędów specjalnie nagłaśniając je do rangi ogromnych problemów. Wszystko to sprawia, że urzędnicy czują się zastraszeni i zaszczuci.  Fala hejtu, która spada na Urząd Miejski w Barwicach w mediach społecznościowych od tak naprawdę kilku osób sprawia, że zawód urzędnika, który przez lata cieszył się dużym zaufaniem społecznym postrzegany jest obecnie jako zajęcie, z którego trzeba się tłumaczyć.

Szanowni Państwo musicie zrozumieć, że urzędnicy są Wam wszystkim niezbędni do tego, aby gmina działała bez zarzutu. Czasy, gdy w urzędach piło się kawę i opryskliwie traktowało petentów na szczęście bezpowrotnie minęły. W tym miejscu chciałbym raz na zawsze wyjaśnić jedną rzecz – od początku pandemii COVID-19 pracownicy Urzędu Miejskiego w Barwicach pracują i wykonują swoje obowiązki. Wszyscy petenci byli i są obsługiwani mimo ograniczeń w poruszaniu się po budynku. Nie pozwolę na dalsze znieważanie i podważanie kompetencji moich pracowników. Obecnie nasze szeregi zasilają młodzi, wykształceni, kulturalni ludzie o wysokich kompetencjach. Jako przełożony, chociażby takimi krokami, jakim jest to oświadczenie, BĘDĘ CHRONIŁ MOICH PRACOWNIKÓW. 

4. „Niekontrolowany wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miejskim (w projekcie na 2020 rok 31 pracowników, w projekcie na rok 2021 – 35 osób)”
Podnoszenie zarzutu jakoby w Urzędzie Miejskim w Barwicach miały powstać 4 nowe stanowiska pracy jest celowym wprowadzaniem mieszkańców w błąd. Różnica w stosunku do roku 2020 polega na tym, że na 2021 rok zabezpieczyliśmy wynagrodzenie na 2 etaty w przypadku reaktywacji Straży Miejskiej (w przypadku wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej). Kwestię straży miejskiej wyjaśniam w kolejnym podpunkcie. 
Natomiast zabezpieczenie środków na kolejne 2 etaty wynika z faktu, że w planie budżetu na 2020 nie ujęto 2 etatów tj. dodatkowe stanowisko ds. obsługi rady oraz stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stąd wrażenie, że w 2021 roku etaty się zwiększyły. 

5. „Likwidacja straży miejskiej mimo negatywnych opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie”
Decyzja o likwidacji straży miejskiej spowodowana była brakami kadrowymi w tej formacji. Po rezygnacji komendanta w jej szeregach pozostał tylko jeden strażnik, który niestety nie spełniał ustawowych wymogów, aby pełnić obowiązki komendanta. Nie muszę chyba tłumaczyć, że straż miejska bez osoby zarządzającej nie ma racji bytu. Dwukrotnie ogłaszaliśmy konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Barwicach, lecz niestety nie udało się znaleźć odpowiedniej osoby do jej poprowadzenia.  Włożyliśmy wiele pracy w to aby takiego kandydata znaleźć. Niestety bez rezultatu. Powodem takiego stanu rzeczy są m.in. zapisy ustawy  nakładające szereg wymagań co do osoby,  która mogłaby pracować jako komendant straży miejskiej tj.: min 5 - letnie doświadczenie w pracy w Policji lub w straży miejskiej, wykształcenie wyższe, sprawność psychiczna i fizyczna. Taka oferta nie jest atrakcyjna dla emerytowanego policjanta z wykształceniem wyższym, ponieważ pobierając pensję komendanta utraciłby on znaczną część uposażenia emerytalnego. Jeżeli znacie Państwo takiego kandydata zapraszam serdecznie do złożenia oferty.  

6. „Likwidacja Izby Muzealnej z powodu konfliktu personalnego i przegrana Burmistrza w Sądzie pracy”
Izba Muzealna nie została zlikwidowana. Brak wystaw w ostatnim czasie spowodowany był pandemią COVID-19, która wymusiła całkowite ograniczenie działalności tego typu miejsc. Izba muzealna zmieni lokalizację i zostanie przeniesiona na II piętro Ośrodka Kultury i Turystyki wykorzystując część do tej pory niezagospodarowaną. Powodem takiej decyzji jest wytypowanie całej prawej części parteru Ośrodka Kultury i Turystyki na utworzenie Klubu Seniora (Gmina Barwice otrzymała 150 000,00 złotych dofinansowania z programu Senior +). Wpływ na wybór lokalizacji miał m.in. fakt, że nie występują tam żadne bariery architektoniczne. Pomieszczenia po starej Izbie Muzealnej znajdują się na parterze budynku, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się osób starszych. Dodatkowo są tam gotowe przyłącza wodne i kanalizacyjne, co pozwoli znacznie zmniejszyć koszty stworzenia pomieszczeń socjalnych. 
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę osoby, która zajmowała się Izbą Muzealną była likwidacja stanowiska pracy. Umowa o pracę z pracownikiem była zawarta przez Ośrodek Kultury i Turystyki. Pracownik nie zgodził się z decyzją pracodawcy, w związku z powyższym sprawą zajął się Sąd Pracy w Szczecinku. Burmistrz Barwic nie uczestniczył w tym postępowaniu, nie był bowiem pracodawcą dla zwolnionego pracownika. W związku z tym, iż pracownik rok przed wypowiedzeniem umowy nabył prawo do  emerytury, a jego zakres obowiązków był znacznie niższy niż wymiar czasu pracy w pełnym etacie, utrzymywanie tego stanowiska było nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych.  Nieprawdą jest, że sprawa w Sądzie Pracy w Szczecinku była przegrana. Strony postępowania zawarły przed Sądem ugodę, która dała pracownikowi korzystniejsze warunki przejścia na emeryturę. Należy również nadmienić, że pracownik sam zwrócił się z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę, niż ustalono w ugodzie.

7. „Zwrot kwoty blisko 169.000,00 nienależnie pobranej subwencji oświatowej – postępowanie karno-skarbowe w związku z decyzjami podjętymi przez Dyrektora CUW”
W maju 2016 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie zakończył kontrolę minimalnej wartości Subwencji Oświatowej na rok 2013. W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że „część oświatowa subwencji ogólnej - wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych - została zawyżona o kwotę 168 831,72 zł”. 
Inicjatorzy referendum bezpodstawnie przypisują odpowiedzialność za zwrot subwencji oświatowej Dyrektorowi CUW Panu Jackowi Maciejewskiemu, bowiem jak wynika z treści decyzji Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zawinił ówczesny Dyrektor Gimnazjum w Barwicach (poniżej cytat ze wskazanej decyzji) :
„ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wskutek błędnych danych wykazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2012 r., przez Dyrektora Gimnazjum w Barwicach, przy naliczeniu należnej dla Miasta i Gminy Barwice części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r., niesłusznie uwzględniono uczniów przy wagach: P2 o 1 ucznia. P3 o 3 uczniów, P4 o 4 uczniów oraz P5 zamiast P4 o 1 ucznia”.
O tym, że Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pan Jacek Maciejewski nie ponosi odpowiedzialności za zwrot subwencji oświatowej dobitnie potwierdza fakt, że postanowieniem z dnia 26 września 2019 r., Sąd Rejonowy w Szczecinku II Wydział Karny umorzył postępowanie karno–skarbowe.  

8. „Sprzeczny z ustawą o gospodarowaniu mieniem komunalnym, najem lokalu mieszkalnego przez Burmistrza Mariusz Kielinga, którego dochód wynikający z piastowanych funkcji, wyklucza go z listy osób kwalifikujących się do korzystania z zasobów komunalnych gminy Barwice. Kwestie etyki do rozważenia przez każdego z mieszkańców”
Wyjaśniam, że umowa najmu lokalu komunalnego została zawarta przeze mnie w październiku 1996 r. na czas nieokreślony z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej (obecnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.). Umowa została zawarta na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, tj. ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Aktualnie do umowy najmu lokalu komunalnego ma zastosowanie ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przypadki, w których umowa najmu lokalu komunalnego może zostać wypowiedziana, zostały określone w art. 11 powyższej ustawy (m.in. w przypadku niszczenia lokalu mieszkalnego, nieopłacania czynszu). 
Żaden z przepisów obowiązującego prawa nie zabrania mi dalszego wynajmowania lokalu komunalnego w związku z wykonywaniem obowiązków Burmistrza Barwic.
Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z art. 21c ust. 1 powyższej ustawy Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców, z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu. W przypadku przekroczenia przez najemcę progu dochodowego czynsz najmu ulega podwyższeniu. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po 21 kwietnia 2019 r. (tj. po nowelizacji ustawy), a tym samym moja umowa najmu 
z października 1996 r. nie podlega obowiązkowi weryfikacji. 
Dlatego też twierdzenie, iż najem lokalu komunalnego przeze mnie jest sprzeczny 
z przepisami prawa jest nieprawdziwe.

9.  „Wydanie kwoty ok 7000 PLN na projekt budowlany dotyczący pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy (pomieszczenie to zostało już wcześniej wyremontowane i zamieszkiwane przez wielodzietną rodzinę – zdjęcia umieszczone w BIP UM Barwice w ogłoszeniu o przetargu na remont tego pomieszczenia – Po działaniach Radnych spoza Porozumienia Samorządowego Burmistrz wycofuje się 
z powyższych działań w trakcie ich realizacji.”

Gmina Barwice w swoich zasobach komunalnych posiada lokal mieszkalny w miejscowości Stary Chwalim 98 w budynku po byłym dworcu PKP. Zgodnie z inwentaryzacją (stan na rok 2008) lokal składał się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o łącznej powierzchni ok. 49 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni ok. 45 m2, które przez lokatorów, za zgodą poprzedniej władzy, zostało zaadaptowane na cele mieszkalne. W praktyce oznaczało to, że ówcześni decydenci zgodzili się zakwaterować wieloosobową rodzinę w pomieszczeniu gospodarczym, które w żadnym stopniu nie spełniało wymogów i nie było lokalem mieszkalnym.
W 2019 r. po zapoznaniu się z warunkami w jakich zamieszkuje ta wielodzietna rodzina podjąłem decyzję o uregulowaniu sytuacji i przekształceniu pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne, aby po latach zaniedbań uregulować sytuację pod kątem prawnym. 
W tym celu Gmina Barwice rozpisała zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne. W postępowaniu najniższa oferta na opracowanie dokumentacji miała cenę 7.777,00 złotych. Na podstawie opracowanej dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę, zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy, w roku 2020 Gmina Barwice wyłoniła Wykonawcę prac z najniższą ceną 203.299,89 złotych. Po przystąpieniu do robót i wykonaniu częściowych rozbiórek okazało się, że budynek jest w fatalnym stanie, a jego rzeczywisty remont znacznie przekroczy zaplanowane koszty. 

Z uwagi na interes publiczny i pojawienie się dodatkowych kosztów podjąłem decyzję o odstąpieniu od realizacji umowy co było zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. „Usunięcie z budżetu gminy w 2019 roku inwestycji przygotowanych przez poprzednią władzę na ok. 8 000 000 PLN (ścieżka rowerowa, przystanek PKS, targowisko miejskie) Na wszystkie te inwestycje były podpisane umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim  (poniesione koszty na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej). Kwestia oceny małostkowości tego działania do oceny mieszkańców”
W dniu 25 kwietnia 2016 roku Gmina Barwice przystąpiła do tzw. Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego. Przedstawicielem w ustaleniach 
i negocjacjach dotyczących celów i zakresu kontraktu z ramienia Gminy Barwice był ówczesny Zastępca Burmistrza Barwic Pan Piotr Sadura. W trakcie spotkań z liderem kontraktu Miastem Szczecinek (potwierdzeniem są listy obecności z : 18.02.2014 r., 20.02.2014 r., 11.03.2014 r., 24.03.2014 r. oraz 01.04.2014 r.) Zastępca Burmistrza Barwic Pan Piotr Sadura wskazał, że projektami priorytetowymi do Kontraktu Samorządowego będą : 
1. „Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły” - 1 625 000,25 złotych,
2.„Budowa przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” – 680 000,00 złotych,
3. „Szkoła nauki, przygody, współpracy” – 816 000,00 złotych.

Zakres projektu nr 1 miał obejmować odcinek o długości 10 km biegnący po działkach nr 3/10 obręb Piaski, 212, 4/1, 4/3 obręb Łeknica, 3 obręb Barwice 02, 65/9 obręb Barwice 01. Wskazany  odcinek 10 km wraz z osiągnięciem 26,25 Mg/rok ograniczenia emisji CO2 (dwutlenku węgla) były istotnymi wskaźnikami wpływającymi na punktacje w konkursie. Osiągnięcie tych wskaźników było niezbędnym wymogiem do zrealizowania założeń projektu. 
Niestety okazało się, że Zastępca Burmistrza Pan Piotr Sadura błędnie wskazał długość odcinka planowanego do realizacji, o czym poinformowano Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie pismem nr PRG.041.09.2016 z dnia 26.09.2016 roku. W piśmie tym wskazano, że projektowany odcinek trasy rowerowej pomiędzy Piaskami a Barwicami, wyniesie 6,4 km, a nie 10 km - czyli o 3,6 km mniej niż zadeklarowano pierwotnie. Jednocześnie wskaźnik, jakim jest redukcja emisji CO2 nie wyniesie 26,25 Mg/rok tylko 8,358 Mg/rok. Oznaczało to, że Gmina Barwice nie zrealizuje założeń projektu. 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie ustosunkował się do pisma Gminy Barwice odpowiedzią z dnia 21.10.2016 r. (nr pisma WZS-I.40.4322.7.2016.IJ)  podając, że : „nie ma możliwości wyrażenia a priori przez Instytucję Organizującą Konkurs zgody na wprowadzenie zmian w projektach biorących udział w konkursie”. W praktyce oznaczało to, że aby zachować warunki umowy Kontraktu Samorządowego Gmina Barwice będzie musiała wybudować zadeklarowane dodatkowo 3,6 km trasy rowerowej w 100 % z środków pochodzących z własnego budżetu.
Przez kolejne 2 lata trwającej kadencji ówczesnej władzy nie podjęto żadnych kroków decyzyjnych co do tego, czy inwestycje realizować w takim kształcie czy też nie. Minął rok 2017, następnie rok 2018, a mimo przyznanych środków i podpisanej umowy Gmina Barwice wraz z ówczesnymi Burmistrzami nie rozpoczęła żadnej z inwestycji, na które pozyskała tak „intratne” dofinansowanie. Kwestie małostkowości tego działania pozostawiam do oceny mieszkańcom.
W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe i w dniu 20 listopada 2018 r. po złożeniu ślubowania objąłem obowiązki Burmistrza Barwic. Po analizie budżetu Gminy na 2019 r. (zaplanowanego przez moich poprzedników) stwierdziłem brak jakichkolwiek wolnych środków finansowych. Przede wszystkim w budżecie nie było zarezerwowanych kilku milionów złotych na błędnie oszacowaną inwestycję. Nie można również zapominać, że obejmując obowiązki Burmistrza Barwic zastałem również sytuację, w której subwencja dla Gminy Barwice zmniejszona była o 1,8 mln zł. 
W związku z powyższym 01.03.2019 r. podjąłem decyzję (przez 2 poprzednie lata nikt tego nie potrafił zrobić) o wycofaniu nieopłacalnych dla Gminy Barwice projektów i zrealizowaniu ich w kolejnych latach. 
Pragnę przypomnieć, że w kwietniu br. Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,25 mln złotych na budowę 16 km odcinka trasy rowerowej, która powstanie do końca 2022 roku. 

11. „Szkoła Podstawowa w Piaskach – brak pomysłu na zagospodarowanie, ponoszenie bieżących kosztów utrzymania”. 
Przypominam, że likwidacja Szkoły Podstawowej w  Piaskach odbyła się za kadencji poprzedniej władzy, tj. w okresie kiedy Zastępca Burmistrza Pan Piotr Sadura był odpowiedzialny za oświatę. Warto również przypomnieć, że likwidacja szkoły spowodowała utratę uczniów pochodzących z Gminy Grzmiąca, a co za tym idzie zmniejszenie o ok. 250 tysięcy złotych subwencji. Polityka moich poprzedników doprowadziła również do tego, że rodzice dzieci z Krosina nie zdecydowali się na przeniesienie ich do Szkoły Podstawowej w Barwicach. W mojej ocenie to właśnie za poprzedniej władzy nie stworzono żadnej koncepcji na funkcjonowanie budynku po Szkole Podstawowej w Piaskach. 

Nie jest prawdą, że Gmina Barwice ponosi wyłącznie koszty związane z bieżącym utrzymaniem. W latach 2019–2020 budynek został wydzierżawiony, a Gmina Barwice uzyskała przychód z tytułu czynszu dzierżawnego. 

Jednocześnie zlecono opracowanie dokumentacji na wykorzystanie obiektu pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uwagi rodziców podopiecznych spowodowały wstrzymanie procesu projektowego i szukanie nowych rozwiązań. Obecnie trwa analiza potrzeb dla stworzenie w tym obiekcie centrum opiekuńczo – mieszkalnego.

Szanowni Państwo, w swoim oświadczeniu kompleksowo odniosłem się do bezpodstawnych, nieprawdziwych i kuriozalnych zarzutów stawianych przez autorów plakatu tj. Inicjatorów Przeprowadzenia Referendum w Sprawie Odwołania Burmistrza Barwic. 
Pamiętajcie Państwo, że podpisując listę poparcia o przeprowadzenie referendum udostępniacie Państwo swoje nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia. Warto w tym miejscu zastanowić się, czy zasadnym jest udzielenie poparcia inicjatorom referendum, którzy nie mają odwagi cywilnej podpisać się z imienia i nazwiska pod publikowanymi treściami ? Pozostawiam to do Państwa wyłącznej oceny.

                                                                                                                       

Z poważaniem

Burmistrz Barwic 

Mariusz Kieling

Do pobrania
Załącznik Size
Oświadczenie Burmistrza Barwic_0.pdf 4.67 MB