Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu edukacji publicznej 
Edukacja publiczna ogłoszenie

Działając na podstawie uchwały Nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

BURMISTRZ BARWIC OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu edukacji publicznej 

§ 1
Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość dotacji przeznaczonej na ich na realizację     w roku 2021

1.Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu:

1) edukacji publicznej, kultury i turystyki
a) organizacja i koordynacja gminnych przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz innych imprez o charakterze edukacyjnym, 
b) organizacja i koordynacja gminnych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach przeglądów, plenerów artystycznych i konkursów o charakterze kulturalnym,    
c) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych, organizacja imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym tj. rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych, wycieczek autokarowych itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie:
a) edukacji zdrowotnej,
b) działań profilaktycznych,
c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
d) udzielania schronienia osobom bezdomnym,
e) pomocy ludziom starszym i ubogim,
f) organizowania bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego  i prawnego,
g) organizowania opieki nad dzieckiem zaniedbanym wychowawczo,
h) zwalczania patologii społecznych,
i) wspierania  wolontariatu,
j) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
k) organizacji działań samopomocowych, rehabilitacji i zajęć integracyjnych.

3) wspieranie kultury i sztuki, edukacji i tradycji narodowych:
a) prezentacja dorobku kulturalnego i organizowanie różnorodnych form przedsięwzięć artystycznych: festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, seminariów, wystaw, warsztatów itp.,
b) wspieranie i promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
d) wspieranie działań mniejszości narodowych, skupionych w  organizacjach  na  terenie Gminy,
 
4) w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych i rozwoju przedsiębiorczości:
a) aktywizacja zawodowa i pomoc w tworzeniu własnej firmy,
b)promocja Gminy i lokalnej przedsiębiorczości w kraju i za granicą,
c)  prowadzenie szkoleń zwiększających szanse na zatrudnienie,
d) organizacja targów, wystaw i innych imprez, służących promocji małych  i średnich  przedsiębiorstw,  

5)  wspieranie obszaru ratownictwa i pierwszej pomocy :
a) działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
b) organizacja szkoleń, prelekcji i pokazów,
c) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6) działalność w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
a) realizację zadań prowadzących do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt tj. sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych,
b) działania w zakresie kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt oraz przestrzegania praw zwierząt,
c) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otaczania opieką, 
d) edukacja na temat zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich oraz pomoc tym zwierzętom,

7) edukacja proekologiczna poprzez przedsięwzięcia przybliżające idee ochrony środowiska oraz problematykę funkcjonowania człowieka w przyrodzie a w szczególności:
a) edukacja w zakresie segregacji odpadów, 
b) ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu,
c) ochrona pszczół,
d) wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem promocji rozwiązań energooszczędnych przyjaznych środowisku.

9) Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie gminy Barwice; 
a) przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii COVID-19, w tym skutkom izolacji społecznej takim jak np.: pogorszeniu jakości życia psychospołecznego 
b) wzmocnienie infrastruktury w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w związku z zakażeniami COVID-19.
c) wsparcie specjalistyczne (poradnictwo i konsultacje, pomoc i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i zawodowe) dla osób, które w związku z obecną sytuacją zmagają się ze stresem i z kryzysem samotności (rozdzielenie na kwarantannie, umieszczenie osoby w szpitalu i brak możliwości odwiedzin lub kontaktu, śmierć). Możliwe jest również wsparcie w formie grupowej lub poprzez organizowanie webinarów.
d) poradnictwo telefoniczne i/lub on-line jako przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej poprzez wsparcie psychologiczne, informacyjne skierowane do sprofilowanej grupy odbiorców, utworzenie mobilnych punktów wsparcia (psycholog, pedagog, informatyk).
e) wsparcie psychologiczne dla uczniów – wsparcie dzieci i młodzieży nie radzących sobie ze skutkami izolacji, zdalnym nauczaniem, lękiem o zdrowie bliskich, mających trudną sytuację w domu.
f) zagospodarowanie czasu wolnego sprofilowane do grupy odbiorców.
g) poradnictwo dotyczące zachowań prozdrowotnych, zapewniających zwiększenie wiedzy i świadomości o wirusie COVID-19 oraz o zachowaniach chroniących siebie i innych przed zakażeniem.            
             

Przeznaczona kwota dotacji: do 20.000,00 zł

2. Kwota dotacji może ulec zmianie.

§ 2
Zasady przyznania dotacji

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.) 

- art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

- uchwały Nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057).  

2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Barwice
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania, 
- przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

3. Wsparcie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie określonym w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

4. Dotacja nie może być przeznaczona na:
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
- ponoszenie stałych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (za wyjątkiem trenerów), czynsze, koszty dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych,
- podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
- zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
- działalność polityczną i religijną,
- wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
- wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
- odsetki od zadłużeń,
- darowizny na rzecz osób innych.

5. Dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji projektu. Wysokość kosztów na wynagrodzenia nie może przekraczać 25% wnioskowanej dotacji. Wymagany jest wkład własny podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Jako wkład własny uznaje się wkład finansowy oraz wkład osobowy (tzn. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków). Do wkładu własnego finansowego zalicza się dotacje z innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów i wpłat uczestników. 

6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 20%. Przesunięcia nie mogą dotyczyć wynagrodzeń. 

7. W przypadku kiedy Oferent złoży w pkt. VI.1. wniosku deklaracje o nieodpłatnym wykonaniu zadania publicznego to nie jest uprawniony do pobierania opłat od adresatów zadania, gdyż nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

8. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt na jednego uczestnika. 

9. Ofertę może złożyć wspólnie kilka organizacji lub podmiotów.  Organizacje pozarządowe lub podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z realizacji zadania. 

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Rozpatrzone będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie i wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057). 

12. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć:
- kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (pobrany samodzielny wydruk komputerowy),
- podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych w Urzędzie Miejskim w Barwicach

13. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji:
- planu i harmonogramu działań,
- zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
- zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania, 
- zaktualizowany opis poszczególnych działań.  

§ 3
Warunki i zasady składania ofert

1.Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice  lub przesłać pocztą w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
- adnotację „Otwarty konkurs ofert 2021 – z zakresu edukacji publicznej”

2. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane w postępowaniu konkursowym. 

3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

4. Formularz oferty znajduje się w ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej www.barwice.pl oraz w Referacie  Promocji i Rozwoju Gminy, Urząd Miejski w Barwicach ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice  (pok. nr 21).

5. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na 1 stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna.

9. W przypadku stwierdzenia braków, wezwanie do ich uzupełnienia będzie przekazane         na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Oferent ma 3 dni do uzupełnienia braków.

§ 4
Warunki i tryby stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Barwic, która przedstawi Burmistrzowi propozycje co do wyboru ofert. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert określa §12. Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 
2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz następującymi kryteriami:
- zgodność projektu z zadaniami gminy  oraz zadaniami statutowymi organizacji,
- efekty projektu,
- zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
- ocena kosztów realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,
- zakładana liczba uczestników realizowanego zadania,
- terminowe wywiązanie się z umów zawartych z Gminą oraz prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji w ciągu ostatnich dwóch lat,
- dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą.
3. Wyboru ofert dokona Burmistrz Barwic na podstawie protokołu komisji konkursowej         w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
4. Do realizacji zadania publicznego Komisja Konkursowa może wybrać więcej niż jednego oferenta. W przypadku wyboru kilku oferentów suma dofinansowania zadań publicznych nie przekroczy wskazanej kwoty.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, na stronie internetowej www.barwice.pl oraz                   w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Z podmiotami, których oferta zostanie wybrana w postepowaniu konkursowym zostanie podpisana umowa o realizację zadania publicznego. 

§ 5
Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: do 31 grudzień 2021 roku

2. Warunki realizacji zadania:
- miejsce: gmina Barwice (w przypadku inicjatyw turystycznych, organizacji imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym tj. rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych, wycieczek autokarowych itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z harmonogramem).
- w przypadku imprez: zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

4. Zleceniodawca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w  Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, telefonicznie pod numerem: 94 713 75 13.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.barwice.pl