Koordynator akcji w Barwicach Magdalena Bujak - Nowakowska

Miło nam poinformować, że Gmina Barwice w ramach współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja, otrzymała  2 skrz…

Budynek urzędu

W dniu 26.01.2022 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja odbę…

Bogumiła Bogdziewicz i Iwona Siwińska w Klubie Senior +

Od początku stycznia trwały prace zarówno administracyjne jak i porządkowe mające na celu przygotowanie now…

Plansza informacyjna tarczy antyinflacyjnej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem prosimy o zapoznaniem się z harmonogramem i lokalizacjami (równie…

Kondolencje ś.p. Jerzy Świątkowski
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu edukacji publicznej
Grafika otwartego konkursu ofert z zakresu edukacji publicznej

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu edukacji publicznej. Rodzaje zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej  w roku 2022 r. 

1)  ochrony zdrowia i pomocy społecznej w zakresie:
a) edukacji zdrowotnej,
b) działań profilaktycznych,
c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
d) udzielania schronienia osobom bezdomnym,
e) pomocy ludziom starszym i ubogim,
f) organizowania bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego  i prawnego,
g) organizowania opieki nad dzieckiem zaniedbanym wychowawczo,
h) zwalczania patologii społecznych,
i) wspierania  wolontariatu,
j) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
k) organizacji działań samopomocowych, rehabilitacji i zajęć integracyjnych.

2)  wspieranie kultury i sztuki, edukacji i tradycji narodowych:
a) prezentacja dorobku kulturalnego i organizowanie różnorodnych form przedsięwzięć artystycznych: festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów,    seminariów, wystaw, warsztatów itp.,
b) wspieranie i promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
d) wspieranie działań mniejszości narodowych, skupionych w  organizacjach  na  terenie Gminy,
 
3) w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych i rozwoju przedsiębiorczości:
a) aktywizacja zawodowa i pomoc w tworzeniu własnej firmy,
b) promocja Gminy i lokalnej przedsiębiorczości w kraju i za granicą,
c) prowadzenie szkoleń zwiększających szanse na zatrudnienie,
d) organizacja targów, wystaw i innych imprez, służących promocji małych  i średnich przedsiębiorstw,  

4)   wspieranie obszaru ratownictwa i pierwszej pomocy :
a) działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
b) organizacja szkoleń, prelekcji i pokazów,
c) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5) działalność w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi poprzez:
a) realizację zadań prowadzących do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt tj. sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych,
b) działania w zakresie kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt oraz przestrzegania praw zwierząt,
c) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otaczania opieką, 
d) edukacja na temat zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich oraz pomoc tym zwierzętom,

6) edukacja proekologiczna poprzez przedsięwzięcia przybliżające idee ochrony środowiska oraz problematykę funkcjonowania człowieka w przyrodzie a w szczególności:
a) edukacja w zakresie segregacji odpadów, 
b) ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu,
c) ochrona pszczół,
d) wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem promocji rozwiązań energooszczędnych przyjaznych środowisku.

7) Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie gminy Barwice; 
a) przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii COVID-19, w tym skutkom izolacji społecznej takim jak np.: pogorszeniu jakości życia psychospołecznego 
b) wzmocnienie infrastruktury w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w związku z zakażeniami COVID-19.
c) wsparcie specjalistyczne (poradnictwo i konsultacje, pomoc i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i zawodowe) dla osób, które w związku z obecną sytuacją zmagają się ze stresem i z kryzysem samotności (rozdzielenie na kwarantannie, umieszczenie osoby w szpitalu i brak możliwości odwiedzin lub kontaktu, śmierć). Możliwe jest również wsparcie w formie grupowej lub poprzez organizowanie webinarów.
d) poradnictwo telefoniczne i/lub on-line jako przeciwdziałanie skutkom izolacji społecznej poprzez wsparcie psychologiczne, informacyjne skierowane do sprofilowanej grupy odbiorców, utworzenie mobilnych punktów wsparcia (psycholog, pedagog, informatyk).
e) wsparcie psychologiczne dla uczniów – wsparcie dzieci i młodzieży nie radzących sobie ze skutkami izolacji, zdalnym nauczaniem, lękiem o zdrowie bliskich, mających trudną sytuację w domu.
f) zagospodarowanie czasu wolnego sprofilowane do grupy odbiorców.
g) poradnictwo dotyczące zachowań prozdrowotnych, zapewniających zwiększenie wiedzy i świadomości o wirusie COVID-19 oraz o zachowaniach chroniących siebie i innych przed zakażeniem.

8) Pozostałe działania publiczne, nie określone w Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok w miarę posiadanych środków finansowych. 

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu.