Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

Otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023"
Logowanie rehabilitacja

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023" od 01.02.2021r. do 31.12.2021r. poprzez zwiększanie dostępności do rehabilitacji  wśród mieszkańców Gminy Barwice, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów.

Finansowanie z budżetu Gminy Barwice na rok 2021 wynosi 60.000 tys zł.

Program przyjęty został do realizacji uchwałą Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Barwicach  z  dnia 29.10.2019 r.

1.Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)
3. Wymagania stawiane oferentom:
a) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu;
b) dysponowanie lokalem na terenie miasta Barwice, spełniającym wymogi do realizacji  programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595 ze zm.);
c) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.
4. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2021 r.
5. Program w całości finansowany będzie z budżetu Gminy Barwice. Na realizacje programu przeznacza się w roku 2021– 60.000 tyś zł (koszt realizacji programu uzależniony będzie od środków zaplanowanych w budżecie gminy).
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert 2021 - rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice" osobiście w biurze obsługi interesanta pok.nr 1 Urzędu Miejskiego w  Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice lub przesłać pocztą  w terminie do 19.01.2021 r. do godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do14 dni roboczych od daty upływu składania ofert. 
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, w tym do zmiany terminu składania ofert oraz do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8. Wyniki postępowania konkursowego zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, na stronie internetowej www.barwice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy, pok. nr 15 , tel. 94 713 75 08