kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

kolaż zdjęć Parku Miejskiego

Mamy zaszczyt ogłosić, że otrzymaliśmy znaczące wsparcie finansowe w ramach drugiej edycj…

na plakacie rysunek kobiety w ciąży i napis Wrzesień miesiącem wiedzy o FASD

PAMIĘTAJMY KAŻDEGO DNIA JAK UNIKĄĆ FASD/FAS, INFORMUJMY RODZINĘ, BLISKICH, ZNAJOMYCH.

WYSTARCZY NIE…

plakat z napisem Awaryjne Wyłączenie Internetu 27.09.2023 r.

W związku z awaryjnym wyłączeniem Internetu w dniu 27.09.2023 r. (środa) informujemy, iż w godzinach od 7:0…

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej  w Barwicach
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XLIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, protokołu z obrad sesji nr XLIV/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku oraz protokołu z obrad sesji nr XLV/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2022r. z uwzględnieniem autopoprawki.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach za rok obrachunkowy 2021 i I półrocze 2022 roku. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
a)   przyjęcia " Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice na lata 2022-2025"
b)   zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok. 
c)   uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032 
d)   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku 
e)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 40a przy ul. Bolesława Chrobrego 
f)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 2 w budynku 40a przy ul. Bolesława Chrobrego 
g)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 14 przy ul. Wojska Polskiego 
h)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice- lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 2 przy ul. Zwycięzców 
i)    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości dz. 385/5 obręb Śmilcz 
j)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT MOF Szczecinka 
k)   rozpatrzenia petycji ( w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe)
l)    rozpatrzenia petycji (w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy)
m)  zmiany Uchwały Nr XXX/249/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
9. Wnioski, interpelacje, oświadczenia Radnych. 
10. Trybuna sołecka. 
11. Trybuna obywatelska.
12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady. 
13. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 
14. Informacje Przewodniczącego. 
15. Zamknięcie sesji.