Remont ścieżki "Pętelka"

Trwają prace związane z naprawą nawierzchni drogi gruntowej będącej fragmentem szlaku nordic walking „Pętel…

Prace przygotowujące grunt do montażu lamp ledowych

Trwają prace będące efektem podpisanej w 2020 r. umowy pomiędzy Gminą Barwice a Energą Oświetlenie Sp. z o.…

Przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie"

23.06.2022 r. w Koszalinie odbyła się konferencja Krajowego Zasobu Nieruchomości w trakcie, której sześć za…

Ścieżka rowerowa w gminie Barwice

Inwestycja pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w granic…

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

21.06.2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej…

Poszukiwany informatyk do pracy przy realizacji projektu

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach stosując zasadę konkretności zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach prowadzenia zajęć informatycznych- nuka systemów bankowych w Klubie „Senior+” w Barwicach w ramach realizacji Projektu „Gmina Barwice Wspiera Seniorów” Współfinansowanego ze  Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
I.    Zamawiający:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14, 78-460 Barwice
II.    Przedmiot zamówienia:
wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć informatycznych - nuka systemów bankowych na rzecz uczestników (15 osób) przedmiotowego projektu łącznie 38 godziny (1 godzina – 60 minut). W 2022 roku- 18 godzin, w 2023 roku- 20 godzin. 
Okres realizacji zamówienia: od czerwca 2022 roku do października 2023 roku, w  godzinach pracy Klubu „Senior +” w Barwicach (poniedziałek, środa , piątek)
III.    Forma zawarcia umowy:
Umowa cywilnoprawna lub umowa z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
IV.    Miejsce realizacji zamówienia:
Klub „Senior +” w Barwicach  ul. Wojska Polskiego 15-17, 78-460 Barwice
V.    Wymagania wobec osoby świadczącej usługę:
a)    wykształcenie wyższe– o kierunku informatycznym lub pokrewnym związanym z tematyką zajęć lub wykształcenie średnie  - o kierunku informatycznym lub pokrewnym związanym z tematyką zajęć,
b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (udokumentowane: zaświadczenie/ oświadczenie), 
c)    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d)    komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, odpowiedzialność.
VI.     Sposób przygotowania oferty - wymagane dokumenty: 
a)    ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszej oferty w formie pisemnej, z podpisem osoby wskazanej do realizacji usługi,                   
b)    do oferty należy dołączyć oświadczenie, zgodnie z pkt.5 pkt. 4, złożone pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego podpisane przez osobę wskazaną do realizacji usługi,  - Załącznik nr 2             
c)    do oferty należy dołączyć CV osoby realizującej usługę wraz z załącznikami tj.: kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, zgodnie z pkt. VI  niniejszej oferty (wymagania wobec osoby świadczącej usługę),
4)    ponadto do oferty należy przedłożyć wydrukowaną i podpisaną klauzulę RODO -Załącznik nr 3.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz Zamawiający nie zwraca otrzymanych ofert.
VII.    Miejsce i termin złożenia oferty                         
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- MGOPS w Barwicach  osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 09 czerwca 2022r. do godziny 12:00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług z zakresu prowadzenia zajęć informatycznych  w ramach projektu Gmina Barwice Wspiera Seniorów”. Składający ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania. Termin rozpatrzenia ofert: 10.06.2022r. Informacja dla Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę - będzie jednocześnie zaproszeniem do podpisania umowy.
                                                                                                     Kierownik M-GOPS
                                                                                                           Anna Kłyszejko