Serce na nakrętki

Po kilku tygodniach nieobecności na Plac Wolności wróciło serduszko na nakrętki. Serce wymagało odmalowania…

Żywność z Banku Żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, że w dniach 19-29.04.2021r. będzie wydawana…

Od lewej kierowca Marek Halec oraz asystent Zuzanna Stupak

Już ponad tydzień trwa realizacja usługi door-to-door. Coraz więcej chętnych dzwoni pod specjalny numer tel…

Syreny alarmowe

Na mocy §10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania s…

Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw

Webinarium: „ Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe pr…

Przypomnienie o terminach płatności
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo- Budżetowy przypomina, że:

16.11.2020 r. upływa termin płatności:

  • czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych,
  • jedenastej raty podatku od nieruchomości i podatku leśnego osób prawnych,
  • czwartej raty podatku rolnego osób prawnych,
  • czwartej raty czynszu dzierżawnego;

 

Należności z tytułu podatków należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji / nakazie płatniczym. Natomiast czynsz dzierżawny należy wpłacić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Uwaga !!! Od wpłat uiszczonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Barwicach bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 

Jednocześnie przypominamy o wynikającej z art. 62 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Za podatnika podatek może również zapłacić:

  • jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha,
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

Płacąc podatek za kogoś należy pamiętać aby wpłatę uiścić na konto bankowe wynikające z decyzji tej osoby, w treści przelewu wpisać: imię i nazwisko osoby, za którą płacimy i numer jej decyzji podatkowej.

 

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności