Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Na zdjęciu widnieje herb Bariwic oraz napis "Raport o stanie Gminy Barwice za 2019 rok".

Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.…

Tarcza antykryzysowa dla NGO
Napis tarcza antykryzysowa

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) informuje, że uruchamia nabór wniosków w trybie ciągłym na: 
jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa wart.3ust.3 usta-wy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020r, https://szczecinek.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
Aby uzyskać wsparcie należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek z wszystkimi wymaganymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy, do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku - właściwego ze względu na swoją siedzibę.
 Wnioski można składać w trybie ciągłym w terminie od dnia ogłoszenia naboru  tj. od dnia 01.07.2020r.
 Sposób składania wniosków: 
W celu uniknięcia pomyłek sugerujemy składanie wniosków w wersji elektronicznej.
1. elektronicznie, poprzez wortal https://praca.gov.pl
 2. korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek,
 3. pozostawiając w zaadresowanej kopercie w skrzynce  podawczej umieszczonej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku (wejście nr A - główne wejście do PUP).
Jednocześnie prosimy, aby w treści wniosku bezwzględnie wskazany został numer telefonu i e-maila celem umożliwienia szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
94 37 28 880
94 37 53 934
94 37 28 881
lub
https://szczecinek.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org