Zakończenie przebudowy ogrodzenia cmentarza w Polnem

Zakończyły się prace przy przebudowie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Polne. W ramach inwes…

Plakat spisu rolnego

Burmistrz Barwic – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż w terminie od 1 września do 30 listopada trwa Pow…

Znak uwaga wraz z informacją o utrudnieniach w ruchu drogowym

Dla mieszkańców ul. Zwycięzców 37, 37A, 37C, 37D, 39a-b Gmina Barwice informuje, że Wykonawca przystępuje d…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

 

Miejsko –…

Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce MKS i UKS

W 19.09.2020 r. w Kołobrzegu odbyły się Mistrzostwa Województwa MKS I UKS. W tych zawodach udany start zali…

Wyniki KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
Napis "Wyniki konsultacji społecznych door-to-door

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych w sprawie przygotowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door -to – door”. 
Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door -to – door” przygotowano na podstawie Uchwały Nr XXXII/182/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Barwice.

Przeprowadzenie konsultacji ogłosił Burmistrz Barwic Zarządzeniem Nr 157/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door -to – door”.

Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157/2020, dostępnego na stronie internetowej www.barwice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Barwicach.  Uwagi można było składać w formie papierowej, w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice lub w formie elektronicznej przesyłane na adres email: a [dot] kusmierekatum [dot] barwice [dot] pl 

W trakcie konsultacji nie wpłynęła ani jedna ankieta dotycząca problemów mieszkańców Gminy w zakresie mobilności osób potrzebujących wsparcia. 

Analiza stanowiła obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi  indywidualnego transportu door-to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Usługa transportu door – to - door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przyjazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadących z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb. Celem Projektu jest wprowadzanie nowej jakości usług transportowych door – the – door w Gminie Barwice, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia, czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku pracy jest utrudniony.