Zakończenie przebudowy ogrodzenia cmentarza w Polnem

Zakończyły się prace przy przebudowie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Polne. W ramach inwes…

Plakat spisu rolnego

Burmistrz Barwic – Gminny Komisarz Spisowy przypomina, iż w terminie od 1 września do 30 listopada trwa Pow…

Znak uwaga wraz z informacją o utrudnieniach w ruchu drogowym

Dla mieszkańców ul. Zwycięzców 37, 37A, 37C, 37D, 39a-b Gmina Barwice informuje, że Wykonawca przystępuje d…

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

 

Miejsko –…

Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce MKS i UKS

W 19.09.2020 r. w Kołobrzegu odbyły się Mistrzostwa Województwa MKS I UKS. W tych zawodach udany start zali…

XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22, odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.   
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr XVIII/2020 z dnia 14 maja 2020r., Nr XIX/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. oraz Nr XX/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.       
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
7. Raport o stanie gminy Barwice za 2019 rok: 
a) przedstawienie raportu o stanie gminy, 
b) debata nad raportem o stanie gminy, 
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania. 
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki
w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2019 rok, a także ocena wykonania budżetu gminy Barwice i planu finansowego OKiT w Barwicach za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury 
i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2019 rok,
b) odczytanie uchwały Nr CV.227.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 09.07. 2020r.  w sprawie udzielenia Burmi¬strzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2019;
d) odczytanie uchwały Nr CLXXVII.340.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie absolutorium za rok 2019,
e) dyskusja nad sprawozdaniami i informacją wraz z oceną wykonania bu¬dżetu gminy i planu finansowego OKiT za 2019 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2019 rok, 
b) udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, 
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr. dz. 23 obr. ew. Barwice 04, nr. dz. 53 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 58 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 25 obr. ew. Barwice 04,
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 63 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 64 obr. ew. Barwice 04,
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 125/2 obr. ew. Polne, nr dz. 128 obr. ew. Polne,
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 15 obr. ew. Barwice 04, 
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 240/7 obr. ew. Łeknica, 
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr dz. 541/23 obr. ew. 03 Barwice,  
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
i) wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Spółki pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Barwicach, 
j) wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z o.o. w Barwicach, 
k) zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok,  
l) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, 
m) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza, 
n) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza, 
o) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, 
p) pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. 
11. Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.
12. Trybuna sołecka.
13. Trybuna obywatelska
14. Wolna trybuna dla radnych powiatu szczecineckiego.
15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
16. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
17. Informacje Przewodniczącego Rady. 
18. Zamknięcie sesji.