Zakończono prace związane z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej 172

16.10.2020r. dokonano odbioru inwestycji przy drodze wojewódzkiej 172. Przebudowa zjazdu w kierunku przedsi…

Hospicjum w Szczecinku

Poniżej list księdza Marka Kowalewskiego, proboszcza parafii św. Franciszka i prezesa stowarzyszenia prowad…

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

I N F O R M A C J A

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje, iż obe…

Miejsce tradycji w Piaskach ukończone

Kilka etapów realizacji, kilka projektów i kilka dobrych lat zajęła realizacja renowacji cokołu wraz z infr…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników urzędu oraz radnych,  w związku z: Zarządzeniem nr 190/2…

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 Września 2020 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr XXI/2020 z dnia 14 lipca 2020r., Nr XXII/2020 z dnia
  19 sierpnia 2020r. 
 6. Działalność ZGM sp. z o.o.  w Barwicach za 2019r. i I półrocze 2020r.
 7. Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.
 8. Trybuna sołecka.
 9. Trybuna obywatelska.
 10. Wolna trybuna dla radnych powiatu szczecineckiego.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego protokołów pokontrolnych.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Szczecinku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie,
 2. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Barwice przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Barwice i wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice,
 3.   zmiany UCHWAŁY NR XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej,
 4. zmiany UCHWAŁY NR XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
  w drodze bezprzetargowej,
 5. zmiany UCHWAŁY NR XXII/160/2020  Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych,
 6.   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – nr dz. 69 obr. ew. Barwice 04, nr dz. 75 obr. ew. Barwice 04,
 7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – nr. dz. 240/7 obr. ew. Łeknica,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barwice a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe,
 9. zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok,
 10. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020- 2028,
 11. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Barwic na legalność przeprowadzonych wyborów Sołtysa w sołectwie Tarmno. 

14. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

15. Informacje Przewodniczącego.

16. Zamknięcie sesji.