Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)

zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Barwicach
w dniu 29 października 2020r. o godz. 13.00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XXIII/2020 z dnia 30 września 2020r. 
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barwice, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OKIT w Barwicach za I półrocze 2020 roku.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
 9. Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchylenia uchwały Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice nr działki 2/1 obr. ew. Śmilcz,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr. dz. 231/3 obr. ew. Barwice 03, nr. dz. 231/10 obr. ew.
  Barwice 03,
 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej nr. 61/1 obr. ew. Nowe Koprzywno,
 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 7. zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
 9. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
 10. zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok,
 11. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic,
 12. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach,
 13. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach  
 14. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
 15. Informacje Przewodniczącego.
 16. Zamknięcie Sesji.