Napis Oświadczenie Burmistrza Barwic

W związku z pojawieniem się na terenie Barwic oraz w miejscowościach Gminy Barwi…

Droga gruntowa pod inwestycje w Starym Chwalimiu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wykonania nawierzchni wraz z budową odwodnienia drogowego i kanalizacji des…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Referat Finansowo - Budżetowy przypomina, że:

17.05.2021 r. upływa termin płatności: • drugiej raty…

Screen całej treści ogłoszenia

Informuję, że Gmina Barwice planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby…

Plakat przedstawiający kobietę oraz napis rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfiko…

XXIX sesja Rady Miejskiej w Barwicach
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XXVIII z dnia 16 marca 2021 roku.
6. Sprawozdania za 2020r. Komendanta Policji z działalności, a także informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Barwice.
7. Informacje Komendantów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Zarządu MG Ochotniczych Straży Pożarnych w Barwicach o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Barwice za 2020 rok, oraz określenie istotnych zagrożeń pożarowych.
8. Informacja na temat działalności Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2020 rok.
9. Sprawozdanie Burmistrza Barwic z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
10. Wnioski, interpelacji, oświadczenia radnych.
11. Rozpatrywanie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za rok 2020
b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barwice na lata 2021-2027.
c) przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.
d) uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice.
e) uchwalenia " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2021-2023 na terenie Gminy Barwice"
f) zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021r.
g) regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice w okresie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r.
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic.
i) rozpatrzenia petycji.
j) zmian w budżecie gminy Barwice na 2021 rok.
k) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028.
12. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
13. Informacje Przewodniczącego.
14. Zamknięcie Sesji.