Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

XXV Sesja Rady Miejskiej w Barwicach
Urząd Miejski w Barwicach

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020r. poz. 374 z późn. zm.)

zwołuję

XXV Sesję Rady Miejskiej w Barwicach
w dniu 26 listopada 2020r. o godz. 13.00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22

 

Porządek obrad:

1.   

Otwarcie Sesji.

2.   

Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   

Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  

4.   

Przedstawienie porządku obrad.

5.   

Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XXIV/2020 z dnia 29 października 2020r. 

6.   

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Barwice za rok szkolny 2019/2020.

7.  

Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.

8.  

 Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

9.   

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)     

 przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

b)     

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 54 obr. ew. Barwice 04,

c)     

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 59/1 obr. ew. Barwice 06,

d)     

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 47/1 obr. ew. Barwice 06, dz. nr 48/5 obr. ew. Barwice 06, dz. nr 54 obr. ew. Barwice 06,

e)     

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 65/9 obr. ew. Barwice 01,

f)      

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice – pomieszczenie garażu nr 3, na dz. nr 133/11 obr. ew. Barwice 03,

g)     

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 177 obr. ew. Ostrowąsy,

h)     

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barwice nr dz. 38/3 obr. ew. Barwice 05

i)       

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości lok. niemieszkalny nr 1
w budynku nr 98 w miejscowości Stary Chwalim

j)       

uchylenia uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku o odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

10. 

Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

11. 

Informacje Przewodniczącego.

12. 

Zamknięcie Sesji.