Logowanie PFRON

Informujemy, że Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnos…

Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzi…

Logo Centrum Wsparcia Doradczego

Szanowni Mieszkańcy, nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo Powiatu S…

Rozkład Jazdy Autobusów

Gmina Barwice ponownie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 54080…

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznyc…

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barwicach 
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 grudnia 2020r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVI Sesję Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.   
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Nr XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020r.  
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
7. Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
b) zmiany Uchwały Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: 1) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 2) ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, 
c) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na rok 2021,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 
e) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice,
f) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
g) przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
h) przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy”,
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 54 obr. ew. Barwice 04,
j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice dz. nr 2/12 obr. ew. Stary Grabiąż, dz. nr 5/2 obr. ew. Barwice 06,
k) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice dz. nr 249/8 obr. ew. Barwice 03,
l) planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2021 rok,
m) zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego.
9. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 
10. Informacje Przewodniczącego. 
11. Zamknięcie Sesji.