Występ chóru Chwytaj Dzień w trakcie Dni Barwic

28 lipca Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podpisał umowę z Burmistrzem Barwic Mariuszem Kielingi…

Widok na mostek w ogrodzie laureata konkursu

W kategorii Posesja w mieście I miejsce zajął - Marcin Noga II miejsce zajęła – Halina Drozdek

W kat…

Podpisanie umowy z udziałem Wicemarszałka WZ Stanisława Wziątka przed remizą OSP Barwice

Dziś w ramach Grantów Strażackich została podpisana umowa przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego…

Wokaliści na scenie

W tym roku Dni Barwic były wyjątkowe, bo połączone z obchodami jubileuszu XX–lecia Zachodniopomorskiego Prz…

Screen strony Nice Town

Zapominasz wystawić kosz z odpadami? 🙋 Chcesz być informowany o awariach? 🔧 Chcesz abyśmy pamiętali za Cieb…

XXVII sesja Rady Miejskiej w Barwicach
Urząd Miejski w Barwicach

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.   
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020r oraz Nr XXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
6. Wnioski, interpelacje, oświadczenia radnych.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
8. Budżet Gminy Barwice na 2021 rok:
a) prezentacja projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie uchwały Nr CCLVIII.567.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2021 rok,
c) odczytanie opinii poszczególnych stałych komisji Rady, w tym ostatecznej opinii komisji budżetu i finansów,
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz zgłaszanie wniosków,
f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
g) głosowanie wniosków stałych komisji Rady nieuwzględnionych przez Burmistrza, w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barwice na rok 2021.
9. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028:
a) prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021 – 2028,
b) odczytanie uchwały Nr CCLVIII.568.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021 -2028,  
c) opinie komisji, w tym komisji budżetu i finansów,
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
e) dyskusja nad projektem uchwały oraz zgłaszanie wniosków,
f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
g) głosowanie zgłoszonych wniosków,
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028.
10. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej  z działalności za 2020 rok.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach
na 2021 rok
b) rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia przez Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
c) rozpatrzenia petycji Pana Sławomira Wiesława Sala z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
d) rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
12. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
13. Informacje Przewodniczącego.
14. Zamknięcie Sesji.