Nieruchomość

Gmina Barwice kupi lokal mieszkalny o minimalnej powierzchni 60 m² znajdujący się na terenie Gminy Barwice.…

Kurs logowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku przedstawia nowy harmonogram Kursu Kw…

Plakat Granty Sołeckie 2021

W związku z organizacją V edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”…

Plakat

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska pop…

Logowanie Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki ins…

Zapraszamy do składania ofert wspólnych par biegłych lekarzy psychiatrów i psychologów albo lekarzy psychiatrów i specjalistów psychoterapii uzależnień w celu sporządzenia  opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Plakat profilaktyczny

Zapraszamy do składania ofert wspólnych par biegłych lekarzy psychiatrów i psychologów albo lekarzy psychiatrów i specjalistów psychoterapii uzależnień w celu sporządzenia  opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (po przeprowadzonych badaniach) dla osób, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barwicach prowadzi postępowania. 
Gmina Barwice zaprasza do składania ofert wspólnych par biegłych:
1) lekarzy psychiatrów i psychologów lub 
2) lekarzy psychiatrów i specjalistów psychoterapii uzależnień.
1. Przedmiot zlecenia:
Sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (po przeprowadzonych badaniach) dla osób, wobec  których  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barwicach prowadzi postępowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.).
2. Wynagrodzenie obejmuje:
a) ogół czynności związanych z wydaniem opinii ( przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii w 3 egzemplarzach, dostarczenie do siedziby Komisji), 
b) inne wydatki niezbędne do wydania opinii.
3. Wymagania:
a) przedłożenie kserokopii dokumentów potwierdzających ustanowienie biegłego sądowego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie  (aktualna decyzja),
b) przedłożenie wspólnej oferty pary biegłych (według wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia). 
4. Kryteria wyboru:
Kryterium wyboru stanowi cena 100 %.
 5. Sposób złożenia oferty:
a) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzoną na piśmie, w języku polskim oraz podpisaną przez osoby uprawnione 
do reprezentowania oferenta, należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się nazwę oferenta wraz z dopiskiem  „Oferta wspólna biegli w zakresie uzależnień” w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, przesyłką listową na w/w adres lub drogą elektroniczną na adres: a [dot] kusmierekatum [dot] barwice [dot] pl 
b) O przyjęciu oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. O wyniku Gmina Barwice zawiadomi oferentów listownie oraz poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Gmina Barwice zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do pobrania