Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00
w Urzędzie Miejskim w Barwicach (sala posiedzeń)
odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu  Nr XLII z dnia 25 maja 2022 roku.   
6. Wnioski, interpelacje i oświadczenia radnych.
7. Trybuna sołecka. 
8. Trybuna obywatelska. 
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w 2021 roku.
10. Raport o stanie Gminy Barwice za 2021 rok.
a)    przedstawienie Raportu o stanie Gminy.
b)    debata nad Raportem o stanie Gminy.
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2021 rok a także ocena wykonania budżetu Gminy Barwice i planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2021 rok.
a)    przedstawienie sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2021 rok.
b)    odczytanie uchwały Nr K.50.262.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
c)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
d)    odczytanie uchwały Nr 50-3/2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie absolutorium za 2021 rok.
e)    dyskusja nad sprawozdaniami finansowymi i informacją wraz z oceną wykonania budżetu gminy i planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2021 rok.
b)    udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2022/2023.
b) w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2022 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Barwice.
   c)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Barwice ( lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 21).
   d)  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Barwice.
   e)  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Barwice.
14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
15. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
16. Informacje Przewodniczącego.
17. Zamknięcie sesji.