zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 24 listopada 2022 r. ( czwartek ) o godz. 13:00 odbędzie się
XLIX sesja Rady Miejskiej  w Barwicach
w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2022 z dnia 20 października 2022 roku. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał: 
a)    w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
b)    w sprawie określenia szczegółowych wymogów "Raportu o stanie Gminy Barwice" 
c)    w sprawie zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barwice.
d)    w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia. 
e)    w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
f)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ,,Senior+” w Barwicach 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Barwice.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady. 
10. Wnioski, interpelacje i oświadczenia Radnych. 
11. Trybuna sołecka. 
12. Trybuna obywatelska. 
13. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 
14. Informacje Przewodniczącego. 
15. Zamknięcie sesji.