Stupendium Szkolne

Stypendium szkolne zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia…

Sołtys Tarmna Monika Ruzik, Burmistrz Burmistrz Barwic Mariusz Kileing wraz ze swoim Zastępcą Robertem Zborowskim, Radna Rady Powiatu Szczecineckiego Anna Kieling oraz Ewa Nowosielska  Animator Lokalny reprezentujący Fundację Nauka dla Środowiska

Gmina Barwice jest częścią dużego projektu mającego na celu podejmowanie działań rewitalizacyjnych. Wsparci…

Sołtysi wraz z Burmistrzem oraz Marszałkiem

 Dzień 17.07.2020 r. jest dla naszej Gminy, społeczności bar…

Granty strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Start…

Zawiadomienie o sesji
Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miejskiego w barwicach.

14 Lipca 2020r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXI(Nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.
poz. 374 z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad (do zmiany porządku obrad dodatkowo jest potrzebna zgoda wnioskującego o zwołanie sesji).

4.Przedstawienie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2020 rok,  

b)określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2020/2021, 

c)zmiany uchwały nr X/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

6.Ogłoszenia i komunikaty.

7.Zamknięcie sesji.