Plakat programu Ciepłe Mieszkanie

Ogłaszamy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

zdjęcie  z przekazania laptopów dla czwartoklasistów z SP Stary Chwalim

👉W dniu dzisiejszym Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski przekazał laptopy dla czwartoklasistów ze Szkoł…

plakat z workiem i pojemnikiem na metale i tworzywa sztuczne

Czy segregowanie odpadów jest łatwe?

W najbliższych tygodniach postaramy się przybliżyć Państwu ten…

kolaż trzech zdjęć z placu budowy nowego targowiska

Prace nad nowym targowiskiem przebiegają pomyślnie, a wrześniowa pogoda jest naszym sprzymierzeńcem w tym p…

Barwice z lotu ptaka

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Programu Samorządowego Gminy Barwice

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 12 września 2023 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach (sala posiedzeń) odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu  Nr LIX/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku, protokołu Nr LX/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku.    
6. Analiza wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
b)    w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę Nr XLVII/409/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie wraz z odpowiedzią na skargę.
c)    w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na Uchwałę Nr LX/486/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z odpowiedzią na skargę.
d)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/321/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barwicach oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
e)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/358/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Barwice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
f)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice ( nr dz. 384/1 o pow. 0,0661 ha).
g)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 rok.
h)    w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice 
na lata 2023- 2033. 
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacja o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2023 r.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
10. Wnioski, interpelacje i oświadczenia radnych.
11. Trybuna sołecka.
12. Trybuna obywatelska.
13. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
14. Informacje Przewodniczącego.
15. Zamknięcie sesji.