Wyremontowana droga w Starym Chwalimiu

W Starym Chwalimiu dobiega końca długo wyczekiwany remont dziurawej drogi do budynku mieszkalnego nr 55 w m…

Remont kuchni w pomieszczeniach Klubu Seniora

Czym jest Klub seniora? To miejsce spotkań osób starszych. Oferuje nie tylko towarzystwo w podobnym wieku,…

Znak kierunkowy z nazwą ulica Ogrodowa

Firma DOMAR kończy prace przy „Przebudowie dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz O…

Chór Chwytaj dzień na scenie w trakcie występu

W sobotę 16 października świętowaliśmy Jubileusz Chóru Chwytaj Dzień, który już od 10 lat działa w struktur…

Uśmiechnięta dziewczynka w okularach korzystająca z komputera

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów…

Zawiadomienie o sesji
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się  XXXIV sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja odbędzie się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.  

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z obrad Sesji Nr XXXI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr XXXII/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.
6. Wnioski, interpelacja, oświadczenia radnych. 
7. Trybuna sołecka. 
8. Trybuna obywatelska. 
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OKiT w Barwicach za I półrocze 2021r.
10. Działalność ZGM sp. z o.o. w Barwicach za 2020 rok i I półrocze 2021 roku. 
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami, zwłaszcza z wykonywania uchwał  Rady.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Barwice.
b) zmiany Uchwały Nr XXXI/264/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice 
d) zmiany Uchwały Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Barwice. 
e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 541/23 pow. 30,00 m2 obręb Barwice 03) 
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 541/23 pow. 16,80 m2 obręb Barwice 03)
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 541/23 pow. 21,00 m2 obręb Barwice 03)
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 417/3 obręb Stary Chwalim)
j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 541/23 pow. 16,80 m2 obręb Barwice 03) 
k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 541/23 pow. 30,00 m2 obręb Barwice 03)
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice( Nr dz. 541/23 pow. 21,00 m2 obręb Barwice 03)
m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (Nr. działki 47/1 obręb Barwice 06) 
n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice ( Nr. działki 417/3 Stary Chwalim)
o) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice 
p) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2021/2025 
q) przyjęcia zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice" 
r) zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice w 2021r.
s) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021-2028
t) zmiany Uchwały Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
u) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
v) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic.
13. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 
14. Informacje Przewodniczącego obrad.
15. Zamknięcie sesji