walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Zawiadomienie o sesji
Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku i protokołu Nr XXXVII z dnia 3 grudnia 2021 roku.   
6. Wnioski, interpelacje i oświadczenia radnych.
7.Trybuna sołecka (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci w uczestnictwie). 
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady. 
9. Budżet Gminy Barwice na 2022 rok:
a) prezentacja projektu uchwały budżetowej. 
b) odczytanie uchwały Nr CCXXXV.561.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2022 rok.
c) odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz zgłaszanie wniosków. 
f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. 
g) głosowanie wniosków stałych komisji Rady nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. 
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barwice na rok 2022.
10. Odczytanie uchwały Nr CCXXXV.562.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2022 rok.
11.Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032:
a) prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032.
b) odczytanie uchwały Nr CCXXXV.563.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 -2032.
c) opinie komisji, w tym komisji budżetu i finansów. 
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały. 
e) dyskusja nad projektem uchwały oraz zgłaszanie wniosków. 
f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. 
g) głosowanie zgłoszonych wniosków. 
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy     finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Barwice na rok 2022.
b) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Barwice na lata 2021- 2024  z perspektywą do roku 2028.
c) zmiany Uchwały nr XXIX/241/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2021- 2023 na terenie Gminy Barwice”.
d) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2022 rok.
e) przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (nr 290/6 o pow. 0,0804 ha obręb Barwice 03).
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są      nieruchomości stanowiące własność Gminy Barwice.
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz.nr 4/44 pow. 0,1103 ha obręb Białowąs).
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz.nr 201/9 pow. 230 m2  pow. całej działki 0,9623 ha).
j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (dz.nr 40/29, nr 40/28, nr 603 oraz 604 o łącznej pow.1095,00 m2).
k) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (dz.nr 605 o pow. 0,00204 ha obręb Barwice 03).
13.Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
14. Informacje Przewodniczącego
15. Zamknięcie sesji.