walec na polnej drodze

Trwają prace mające na celu przywrócenie do użytkowania

tzw. łącznika ul. Małej i ul. Bol. Chrobrego…

teren parku miejskiego gdzie powstaje plac zabaw

W parku miejskim trwają prace przy powstaniu

nowoczesnego placu zabaw.

Termin realizacji inwe…

logo z kwiatkami działaj lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Stacja meteorologiczna

Wczoraj informowaliśmy, że wykonawca instaluje stację meteorologiczną dla Instytutu Meteorologii i Gospodar…

Rozładunek elementów placu zabaw

Jesteśmy coraz bliżej oddania jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Zwłaszcza nasi najmłodsi miesz…

Zawiadomienie o sesji
Budynek urzędu

W dniu 26.01.2022 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej  w Barwicach. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 . 

Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu  Nr XXXVIII z dnia 30 grudnia 2021 roku.   
6. Wnioski, interpelacje i oświadczenia radnych.
7.Trybuna sołecka (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Biurze Rady).                                                                                                                                             8.Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady. 
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalności za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Barwice.
b) przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2022 rok.
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach     poprzez zmianę siedziby.
d) zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem Szczecinek a Gminą Barwice dotyczącego powierzenia Gminie Barwice realizacji zadania publicznego Miasta Szczecinek w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Szczecinka do Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Słoneczko” w Barwicach.
e) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach.
f) zmiany Uchwały Nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 
2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ,,Senior+” w Barwicach.
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice (lokal mieszkalny Parchlino 8/3 wraz z udziałem w gruncie).
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (dz. Nr 82 o pow.1, 2576 ha obręb Barwice 04).
i)  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej na okres 5 lat (dz.nr.18/1 o pow. 1, 0460 ha obręb Barwice 04).
j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej na okres 5 lat (dz.nr.55 o pow. 3, 4402 ha i dz. Nr 53 o pow. 2,9250 ha obręb Barwice 06).
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (dz.nr 66 
o pow. 1, 8128 ha obręb Barwice 04).
12.Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
13. Informacje Przewodniczącego.
14. Zamknięcie sesji.