na zdjęciu prace związane z wymianą lamp na ledy

W ramach współpracy z Gminą Barwice Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  przeprowadza modernizację oświetlenia ul…

na zdjęciu dłonie z węglem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bar…

na zdjęciu odcinek drogi 11

Dzięki współpracy Gminy Barwice z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o…

na zdjęciu Z-ca Burmistrza Barwic Robert Zborowski i Andrzej Werner

W dniu 17.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach  miało miejsce podpisanie umowy na realizacj…

Podpisanie umowy w ramach FRPA

W dniu dzisiejszym w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania umów w ra…

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników
na zielonym tle biały napis pionowy krus

Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie,

uprzejmie informuje, że 15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

1.    Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego.
Rolnik nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego aby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.
Nadal może prowadzić działalność rolniczą, w swoim gospodarstwie rolnym, bez ryzyka zawieszenia części uzupełniającej tego świadczenia.

2.    Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej.
Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa 
do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, przed dniem 
1 stycznia 1999 r., po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

3.    Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres krótszy niż 10 lat 
(np. na okres przyznania prawa do renty).

4.    Rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy mogą nadal
podlegać temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących
aktywności:
• pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,
• pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty,
• pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
• pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania służby zastępczej.
Rolnicy i domownicy, spełniający wskazane warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje wówczas nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie 
to zostało złożone w Kasie.

5.    Przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników.
Rolnicy i domownicy, którzy z powyższych tytułów zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników przed 15 czerwca br. mogą powrócić do tego ubezpieczenia 
w okresach wyłączenia. „Przywrócenie” do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej Kasy wniosku w tej sprawie 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r. Umożliwi to uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych 
lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, który wymagany jest m.in. przy rozpoczęciu przez rolnika lub domownika prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz wniosku (KRUS UD-98/2022_06) dostępny jest w każdej jednostce terenowej oraz na stronie internetowej Kasy.

6.    Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników – emerytów.
Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować na rehabilitację leczniczą osoby

uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

7.    Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie mógł kierować do Centrów Rehabilitacji Rolników

ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnus regeneracyjny będzie trwał 7 dni.