Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
siedziba: Urząd Miejski w Barwicach (pokój 21)
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
Tel. 094-373-63-09 (wew.21)

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI:

 1. Jolanta Lis – Przewodnicząca
 2. Aleksandra Kuśmierek - Sekretarz
  oraz członkowie
 3. Małgorzata Zaborowska
 4. Dorota Papuga
 5. Dawid Kuśpit
 6. Renata Trembowelska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barwicach zajmuje się w szczególności problemami osób uzależnionych od alkoholu jak i ich rodzinami.
Pomagamy osobom uzależnionym podjąć decyzję o poddaniu się dobrowolnej terapii, oraz kierujemy na badania przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, o ile wpływa do nas wniosek z informacją, że osoba uzależniona:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizuje małoletnich,
 • uchyla się od pracy,
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Wymienione wyżej przesłanki (jeśli choć jedna z nich jest spełniona) dają możliwość podjęcia przez Komisję czynności, zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Sąd Rejonowy (właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu) wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora w związku z czym, osoby najbliższe mogą składać wnioski o przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu do jednej z tych dwóch instytucji (Otworzy się w nowym okniewniosek do pobrania).

Wnioski przyjmowane są od pn.-pt w godz. 7.00-15.00 (pokój 21, Sekretarz GKRPA w Barwicach Aleksandra Kuśmierek).

PUNKT KONSULTACYJNY
Budynek OKiT ul. Wojska Polskiego 15,
78-460 Barwice
Czynny: poniedziałki 16.30-20.30
Prowadzący: terapeuta ds. uzależnień mgr. Zofia Wesołowska

Informujemy o działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.
W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać bezpłatną poradę oraz porozmawiać z terapeutą ds. uzależnień mgr. Zofią Wesołowską.

PRZYDATNE ADRESY:

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Patronka" Sp. z o.o.
ul. Lelewela 11
78-400 Szczecinek
Tel. 0 94 374 01 06,
Fax. 0 94 372 88 53,
Email: okniekontaktatpatronka [dot] pl
www.patronka.pl

NZOZ „Patronka” zajmuje się leczeniem pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych całodobowo, dzienne i ambulatoryjnie. Świadczenia zdrowotne, obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla młodzieży.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salus"
ul. Kościuszki 38C
78-400 Szczecinek
Tel. 094 372 34 13
Fax. 094 374 80 13

NZOZ „SALUS” posiada Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych tzw odział detoksykacji.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
78-217 Stanomino 5
Sekretariat (094) 3110 640
Izba przyjęć (094) 3110639, 3110 644
www.wotuwstanomino.pl

WOTUW w Stanominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z wyodrębnionymi oddziałami stacjonarnymi:

 • 8 - łóżkowym Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych dla kobiet i mężczyzn;
 • 12 - łóżkowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla kobiet;
 • 61 - łóżkowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla mężczyzn.

WOTUW posiada również w swojej strukturze organizacyjnej lecznictwo ambulatoryjne - Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie z filiami w Świdwinie i Połczynie Zdroju, oraz Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu.

NZOZ Opus, filia CZŁUCHÓW
Osiedle Wazów 8
Tel. 59 834 65 95

Godziny rejestracji:
poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek 9:00 - 19:00
Środa - czwartek 8:00 - 15:00

Oferta dla osób uzależnionych i ich bliskich obejmuje ambulatoryjną terapię dla osób uzależnionych - intensywna faza terapii uzależnienia (ok. 8 miesięcy, 2 spotkania w tygodniu), terapię grupową - praca nad zapobieganiem nawrotom choroby, terapię grupową dla osób współuzależnionych, terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Terapię prowadzą specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, których kwalifikacje zawodowe potwierdzone są certyfikatami Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz PARPA. Osoby uzależnione i ich bliscy mają zapewniony codzienny kontakt z terapeutami oraz opiekę lekarzy psychiatrów. Na terenie placówki odbywają się spotkania AA. Pacjenci mogą korzystać z terapii w oddziale dziennym dla osób uzależnionych. Program terapeutyczny obejmuje intensywną fazę terapii uzależnienia trwającą 8 tygodni. Pacjenci mają możliwość korzystania ze zwolnień lekarskich. Po opuszczeniu oddziału mogą kontynuować terapię w warunkach ambulatoryjnych.