Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Barwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Barwicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30.

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach 
informuje mieszkańców, iż:

Od 1 lipca 2022 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

•    Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
•    Specjalny zasiłek opiekuńczy;
•    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Znane są wyniki III naboru Polskiego Ładu – PGR

Znane są wyniki III naboru Polskiego Ładu – PGR

W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji Gmina Barwice aplikowała o dofinansowanie na przebudowę drogi w m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171. Informujemy, że na w/w zadanie otrzymaliśmy 3.430.000,00 zł oraz na Budowę przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki w Barwicach wraz z drogą dojazdową - 980 000 zł dofinansowania.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie- wyłożenie do wglądu publicznego projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice na lata 2022-2025

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

                                     
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach informuje o ogłoszeniu kolejnej edycji Programu 
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 78 336,00 zł.

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Barwicach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku rozpoczyna nabór osób do uczestnictwa w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie „Z szacunkiem do siebie i innych”. W/w program przeznaczony jest dla osób, które stosują przemoc wobec swoich bliskich. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2022 r. i będą prowadzone przez specjalistę. Nabór uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego będzie prowadzony od dnia 31.08.2022r.

Zmiany w dyżurach w Radzie Miejskiej

Zmiany w dyżurach w Radzie Miejskiej

W związku z trwającym okresem wakacyjnym (lipiec -sierpień) informuję, że dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Biurem Rady Miejskiej pod numerem telefonu: 94 373 63 09 wew. 35

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach
Piotr Małek
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE – PRACUJEMY NAD NOWĄ STRATEGIĄ

KONSULTACJE SPOŁECZNE – PRACUJEMY NAD NOWĄ STRATEGIĄ

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM 
serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. 
Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii.
Spotkania posłużą ocenie naszego potencjału oraz diagnozie potrzeb. 
Mieszkańcy poszczególnych gmin będą mieli okazję przedstawić swoje opinie, pomysły 

ZA NAMI SESJA ABSOLUTORYJNA

ZA NAMI SESJA ABSOLUTORYJNA

Rada Miejska w Barwicach 30 czerwca 2022 roku udzieliła Burmistrzowi Barwic absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej nad działalnością Burmistrza. Radni oceniają pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy.