Budowa chodnika na ul. Zwycięzców

Wykonawca robót przy inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwic…

Żywność

Harmonogram wydawania żywności przy ul. Woj. Polskiego (bloki – stara kotłownia) godz. 9:00-13:00 1) 03.10.…

 I Bieg Hot Doga

W sobotę 24 września w Knykach odbył się I Bieg Hot Doga, pierwsza taka impreza dogtrekkingowa połączona z…

Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski

O inwestycjach opowiada Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski.

Serdecznie zapraszamy

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 28 września 2022 r. (środa ) o godz. 13:00  odbędzie się sesja XLVI Rady Miejskiej  w Barwicach.

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 31.03.2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Barwicach.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  (zdalny tryb obradowania).  
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w gabinecie Zastępcy Burmistrza Barwic 
w Urzędzie Miejskim w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu  Nr XXXIX z dnia 26 stycznia 2022 roku.   
6. Wnioski, interpelacje i oświadczenia radnych.
7. Trybuna sołecka (po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Biurze Rady).                                                                                                                              8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady. 
9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barwice- informacja z realizacji za 2021 rok.                              10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barwice w 2022 roku.
b) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach poprzez zmianę siedziby.
c) ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Barwice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
d) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 
w Gminie Barwice.
e) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach.
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (działka nr 60/8 o pow. 0,7572 ha).
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Barwice (działka nr 154/16 o pow. 104 m2).
h) ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
i) zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok.
j) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032.
11.Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
12. Informacje Przewodniczącego.
13. Zamknięcie sesji.