zdjęcie z LXIV sesji Rady Miejskiej w Barwicach

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszej LXIV sesji Rady Miejskiej w Ba…

zdjęcie z biegów z okazji 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dnia 15  listopada 2023 r. zostały zorganizowane dla uczniów z terenu Gminy Barwice XIX Biegi Miasta i Gmin…

Warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolu.

Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci!

W ciągu dwóch ostatnich dni w przedszkolach…

ZAWIADOMIENIE O SESJI
Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach

W dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim w Barwicach (sala posiedzeń)
odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Barwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu  Nr LVIII z dnia 31 maja 2023 roku.  
6. Wystąpienie pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach. 
7. Raport o stanie Gminy Barwice za 2022 rok.
a)    przedstawienie Raportu o stanie Gminy.
b)    debata nad Raportem o stanie Gminy.
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2022 rok, 
a także ocena wykonania budżetu Gminy Barwice i planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2022 rok.
a)    przedstawienie sprawozdań finansowych i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2022 rok.
b)    odczytanie uchwały Nr 50.3.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
c)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
d)    odczytanie uchwały Nr 50.3.6.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 czerwca 2023 roku w sprawie wydania
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
e)    dyskusja nad sprawozdaniami finansowymi i informacją wraz z oceną wykonania budżetu gminy i planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach
za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2022 rok.
b)    udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
a)    w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
b)    w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
c)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic.
d)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/128/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie reorganizacji ZA-GO poprzez zmianę na CUW
i nadanie Statutu.
e)    w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
f)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 rok. 
g)    w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023- 2033. 
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady.
12. Wnioski, interpelacje i oświadczenia radnych.
13. Trybuna sołecka.
14. Trybuna obywatelska.
15. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
16. Informacje Przewodniczącego.
17. Zamknięcie sesji.