Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Godziny otwarcia PSZOK

Tytuł projektu: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 

Na postawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 przedsięwzięcie miało polegać na budowie w 10 gminach na terenie 
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
Po rozszerzeniu zakresu rzeczowego i finansowego, projekt polega na budowie w 14 miejscowościach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
i gminach sąsiednich, punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Na terenie dwóch miejscowości wykonane zostaną dodatkowo półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.
 
Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie 
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, 
istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Celem bezpośrednim projektu jest natomiast budowa PSZOK w 16 gminach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gminach sąsiednich, 
które umożliwią odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni i dalsze zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów są to miejsca, gdzie zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w  gospodarstwach domowych, 
dostarczone przez mieszkańców gminy a w dalszej kolejności przekazane będą do sortowni w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

W punkcie zbierane będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest 
oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji.

Głównym elementem punktu będzie utwardzony, szczelny plac z betonowej kostki brukowej oraz dodatkowy plac magazynowy z płyt jumbo. 
Plac szczelny stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów 
oraz powierzchnię magazynową (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady). 
Plac z płyt jumbo przeznaczony będzie do magazynowania rezerwowych pojemników na odpady, przyczep samochodowych przeznaczonych do wypożyczenia 
oraz przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia nie stanowiących odpadów. 
Na placu nie wyklucza się także magazynowania opon oraz czystego gruzu budowlanego.

W Punkcie zbierane i magazynowane będą:

- inne niż niebezpieczne odpady komunalne,
- niebezpieczne odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych,
- przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

Mieszkańcy będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów i  pojemników stanowiących wyposażenie punktu. 
Odpady dostarczone na teren punktu, będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Na terenie planowanego PSZOK przewidziano także pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia. 
W pomieszczeniu tym zbierane i magazynowane będą przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które nadają się do ponownego wykorzystania przez inne osoby. 
Pozwoli minimalizować ilość powstających odpadów. Utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, 
ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.
 
Planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie stanowił istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – ma  na celu stworzenie warunków dla mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, 
zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 
gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie poprzez m.in. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m.in. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Mieszkaniec dostarczając odpady do punktu selektywnej zbiórki nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, ponieważ odebranie odpadów w punkcie, 
może być wliczone w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane przedsięwzięcie, przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku
innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych
w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, recykling, odzysk, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania).

Całkowita wartość projektu:             36 254 445,39 PLN
Wysokość dofinansowania POIiŚ    29 551 081,60 PLN

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2023 r.

Dofinansowanie w 85% pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, 
w tym Działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami 
zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

logo do PSZOK

Gmina Barwice informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia ww. opisanych sytuacji możliwe jest za pomocą opracowanego i udostępnionego 
przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, które można znaleźć pod następującym adresem: 
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
 

PSZOK - KROK PO KROKU

Pszok krok po kroku

 

ODPADY PRZYJMOWANE W PSZOK

Instrukcja PSZOK 2

 

W PSZOK NIE SĄ PRZYJMOWANE

ulotka PSZOK

POWODY ODMOWY PRZYJĘCIA ODPADÓW PRZEZ PSZOK

Instrukcja PSZOK 2

 

REGULAMIN

     Załącznik nr 1
     do Zarządzenia nr 138/2023
                                                                                        Burmistrza Barwic z dnia 30.11.2023 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
W BARWICACH

Rozdział I
Informacje ogólne

                                                                                                    § 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barwicach przy ul. Bolesława Chrobrego 44.

§ 2

PSZOK w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Gmina Barwice.

                                                                                                    § 3

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę̨ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą̨ dostarczać́ do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne.

                                                                                                    § 4

W PSZOK przyjmowane są̨ wyłącznie odpady komunalne. Rozumie się̨ przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, przy czym odpady komunalne nie obejmują̨ odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji (na postawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).

                                                                                                     § 5

Odpady komunalne można dostarczać́ do PSZOK samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż̇ 3,5 tony.

                                                                                                     § 6

Godziny pracy PSZOK (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):
•    wtorek 7.00-15.00
•    czwartek 9.00-17.00
•    sobota 9.00-13.00

                                                                                                     § 7

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są̨ do opuszczenia terenu rozładunku odpadów przed jego zamknięciem. Przebywanie na terenie PSZOK poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.

                                                                                              Rozdział II
                                                           Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK

                                                                                                   § 8

W PSZOK w nieograniczonej ilości przyjmowane są̨ odpady komunalne:
a)    odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,
b)    odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c)    odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
d)    odpady z tworzyw sztucznych, w tym: odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e)    odpady niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
f)    przeterminowane leki i chemikalia - powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną etykietę, która umożliwi ich identyfikację,
g)    odpady niekwalifikujące się̨ do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
h)    zużyte baterie i akumulatory,
i)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

                                                                                                   § 9

W PSZOK w ograniczonej ilości przyjmowane są odpady komunalne:
a)    odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów w ilości nie większej niż̇ 500 kg na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
b)    meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 Mg na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
c)    zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości łącznej nie większej niż̇ 4 opony na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
d)    odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż̇ 300 kg na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości.

                                                                                                  § 10

W PSZOK nie są przyjmowane:
a)    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b)    odpady pochodzące z działalności gospodarczej,
c)    odpady zawierające azbest,
d)    szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane,
e)    części samochodowe i płyny eksploatacyjne,
f)    nieoznaczone odpady niebezpieczne,
g)    opony pochodzące z pojazdów inne niż wskazane w § 9 pkt c,
h)    odpady o konsystencji sypkiej i płynnej dostarczone w nieszczelnych i nieoryginalnych opakowaniach,
i)    odpady dostarczone w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem,
j)    odpady dostarczone w ilości przekraczającej limity określone w § 9,
k)    butle gazowe,
l)    okna plastikowe,
m)    gaśnice,
n)    wata szklana,
o)    sprzęt budowlany,
p)    urządzenia przemysłowe,
q)    wszystkie inne odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, kwasy, sole chemiczne, odczynniki chemiczne).

                                                                                                  § 11

1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK muszą być wcześniej posegregowane przez osoby je dostarczające oraz niezanieczyszczone innymi odpadami.
2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.
3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
4. Bioodpady należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.
5. Bioodpady w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione do maksymalnej długości 150 cm.
6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
c) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.).

                                                                                                     § 12

Przyjmowanie i dostarczanie odpadów.
1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek:
a) uzyskania od osoby przekazującej odpady do PSZOK oświadczenia o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK w Barwicach (załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenie 138/2023),
b) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 8,
c) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
d) ważenia dostarczanych odpadów.
2. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:
a)    dostarczone odpady będą pochodziły spoza terenu gminy Barwice,
b)    ma podejrzenie, że dostarczone odpady nie są odpadami komunalnymi, 
c)    skład wskazuje, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej, działalności gospodarczej lub jej likwidacji,
d)    dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie przyjmowanych odpadów określonym w § 8 lub § 9  regulaminu oraz gdy przekroczono limity wskazane w § 9,
e)    osoba dostarczająca odpady odmówi wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu,
f)    odpady zostaną dostarczone w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
g)    osoba dostarczająca odpady nie będzie stosowała się do zapisów regulaminu i poleceń obsługi PSZOK.

                                                                                                      § 13

Warunkiem przyjęcia odpadów jest:
   a) okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,
b) okazanie rachunku potwierdzającego dokonywanie opłaty za odpady komunalne za       ostatni kwartał lub okazanie dokumentu potwierdzającego naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal, z którego pochodzą odpady, wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego,
      c) podpisanie oświadczenia o pochodzeniu odpadów, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt. a niniejszego regulaminu.

                                                                                                        § 14

Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka edukacji ekologicznej. Grupy zorganizowane mogą korzystać z części edukacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem PSZOK.

                                                                                                  Rozdział III
                                                                              Przedmioty do ponownego użycia

                                                                                                         § 15

1. PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami, przeznaczone do ponownego użycia. Na terenie PSZOK zlokalizowany jest kontener przeznaczony na przedmioty nadające się do ponownego użycia.
2. Zdający może pozostawić Przedmiot w PSZOK, jeśli zadeklaruje, iż jest on sprawny, nieuszkodzony i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. Pracownik PSZOK po złożeniu przez Zdającego oświadczenia o woli pozostawienia przedmiotu sprawdza na podstawie stanu zewnętrznego, czy deklaracja, o której mowa w rozdziale III § 15 ust. 2 jest zgodna ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest zużyty, nosi zewnętrzne ślady uszkodzenia, może stanowić zagrożenie dla użytkownika lub z innych przyczyn nie nadaje się do przyjęcia do Punktu przedmiotów ponownego użycia, pracownik odmawia ich przyjęcia. W takim przypadku zdający ma prawo przekazać przedmiot jako odpad do PSZOK, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem.
3. Za pozostawienie przedmiotu w PSZOK nie jest pobierana opłata.
4. Do kontenera „Przedmioty do ponownego użycia” przyjmowane będą między innymi:
a) meble np. stolik, fotel, szafa,
b) zabawki (np. maskotki, gry planszowe, gry karciane, książeczki, instrumenty muzyczne),
c) sprzęt sportowy (np. hulajnogi, deskorolki, rowery, rolki, narty, sanki),
d) akcesoria do gier i zabaw (np. paletki, rakietki, ochraniacze, akcesoria do pływania),
e) akcesoria dziecięce (meble, wózki, rowerki),
f) przyrządy kuchenne (np. garnki, garnuszki, miski, solniczki, cukierniczki, karafki, kieliszki, rękawice kuchenne, porcelana, fajans, naczynia żaroodporne, brytfanny, foremki),
g)    pojemniki do przechowywania,
h)    dywany, chodniki,
i)    wyposażenie (np. zegary, skarbonki, suszarki na pranie, deski do prasowania, torby, walizki, kosze, koszyki, ozdoby, lustra, doniczki, wycieraczki, parasole, obrazy, narzędzia),
j)    książki,
k) inne przedmioty, zakwalifikowane przez obsługę PSZOK, jako przedmioty do ponownego użycia.
5. Do kontenera „Przedmioty do ponownego użycia” nie można przekazywać odpadów zakwalifikowanych, jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1622).
6. Oddając przedmioty do kontenera „Przedmioty do ponownego użycia” mieszkaniec zrzeka się praw do oddanego przedmiotu.
7. Przedmioty można nabyć bezpłatnie w godzinach funkcjonowania PSZOK.
8. Zamiar nabycia takiej rzeczy każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.
9. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż Gmina Barwice nie zapewnia o sprawności przedmiotu. Nabywca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Gminy Barwice związanych z nabywaniem przedmiotem. 
10. Nabywca zobowiązany jest do podpisania dokumentu nieodpłatnego nabycia przedmiotu (załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia 138/2023).
11. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu, poniesione przez mieszkańców, na skutek używania produktów odebranych z kontenera „Przedmioty do ponownego użycia”.
12. Kategorycznie zabrania się robienia zdjęć oraz filmowania wystawionych w PSZOK przedmiotów i upubliczniania ich w przestrzeni internetowej.

                                                                                              Rozdział IV
                                                               Bezpieczeństwo i zachowanie na terenie PSZOK

                                                                                                    § 16

Osoby przebywające na terenie PSZOK w Barwicach obowiązane są do:
a)    zapoznania się z regulaminem PSZOK, który znajduje się na terenie PSZOK przy ul. Bolesława Chrobrego 44 w Barwicach oraz w Urzędzie Miejskim w Barwicach, przy ul. Zwycięzców 22 oraz na stronie internetowej www.barwice.pl,
b)    zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania otwartego ognia, w tym niepalenia papierosów,
c)    uprzątnięcia pozostawionych w miejscu rozładunku resztek odpadów,
d)    stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz znaków poziomych znajdujących się na placu.

                                                                                                    §17

Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK w Barwicach jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

                                                                                                 Rozdział V
                                                                                       Postanowienia końcowe

                                                                                                    § 18
Prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    uszkodzenie własnych przedmiotów podczas rozładunku odpadów,
b)    działanie osób trzecich,
c)    uszkodzenie pojazdu,
d)    szkody powstałe na skutek nie stosowania się do zaleceń obsługi i zapisów regulaminu.

                                                                                                    § 19

Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego regulaminu.