baner reklamujący Dni Barwic

Nadchodzi największe wydarzenie w Barwicach - Dni Miasta już za rogiem! 🎶 🎉

Wakacje to czas odpoczyn…

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 📢📢

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo…

Seniorzy z klubu Senior Plus pielą łąkę kwietną

Dziś na Placu Adama Mickiewicza seniorzy z Klubu Senior Plus wzięli udział w pielęgnacji łąki kwietnej, zap…

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 📢

➡️zjawisko/stopień - Burze/1 ⛈ ➡️ważność: od godz. 14:00 dnia 18.06.2…

na zdjęciu dom jednorodzinny, na środku flaga Ukrainy z informacją o końcu wypłacania świadczeń

Informujemy, że  z dniem 30 czerwca 2024 r. kończy się wypłacanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie za…

Otwarty konkurs ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023".
plakat informacyjny o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Barwic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację świadczeń gwarantowanych w ramach 
Programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023" od 01.02.2023 r. do 31.12.2023r. 
poprzez zwiększanie dostępności do rehabilitacji  wśród mieszkańców Gminy Barwice, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów. 
Finansowanie z budżetu Gminy Barwice na rok 2023 wynosi 110.000 tys zł. Program przyjęty został do realizacji uchwałą Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2019 r.
1.Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej 
pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023” od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.633 )
3. Wymagania stawiane oferentom:
a) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu;
b) dysponowanie lokalem na terenie miasta Barwice, spełniającym wymogi do realizacji  programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022r., poz. 402 );
c) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.
4. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2023 r.
5. Program w całości finansowany będzie z budżetu Gminy Barwice. Na realizacje programu przeznacza się w roku 2023– 110.000 tyś zł 
( koszt realizacji programu uzależniony będzie od środków zaplanowanych w budżecie gminy).
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert 2023 - rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice" osobiście w biurze 
obsługi interesanta pok.nr 1 Urzędu Miejskiego w  Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice lub przesłać pocztą  w terminie do 24.01.2023 r. do godz. 15.00. 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty upływu składania ofert. 
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, w tym do zmiany terminu składania ofert 
oraz do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8. Wyniki postępowania konkursowego zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, 
na stronie internetowej www.barwice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy, pok. nr 15 , tel. 94 713 75 08